Ajakohastatud üleujutusega seotud riskide hinnang

Üleujutusega seotud riskide hinnangu ja riskipiirkondade määramise ajakohastamisel koondati info aastate 2011-2017 jooksul Eestist toimunud üleujutustest, eristati neist olulised, hinnati tulevaste üleujutuste võimalikke tagajärgesid ja vaadati läbi eelmisel tsüklil tehtud otsused.

Esimene üleujutusega seotud riskide hinnang valmis 2011.aastal ning 2012. aastal kinnitati keskkonnaministri käskkirjaga riskipiirkonnad. Mõlemaid dokumente tuleb ajakohastada iga kuue aasta tagant. 

Üleujutuste tuvastamiseks ajakohastamisel kasutati peamiselt kohalikes omavalitsustes olevat infot. Lisaks kasutati infoallikana ajakirjanduses esitatud. 

Üleujutusega seotud risk on oluline, kui üleujutus esines tiheasutusalal ja on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

  • üleujutus takistab operatiivteenuste(politsei, kiirabi, tuletõrje), haiglate, lasteaedade, koolide ja avalike-õiguslike hoonete tööd;
  • üleujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustlast käitist või üle 2000 IE puhastit;
  • üleujutus vähendab I või II kaitsekategooria liigi levikut tuvastatud elukohal, avaldab olulist negatiivset mõju Natura 2000 alale;
  • üleujutus hävitab või kahjustab kulutuuriväärtust;
  • üleujutus seab realsesse ohtu inimese elu ja tervise. Eesti oludes mõeldakse ohtu seadmise all olukorda, kui üleujutus jõuab konkreetselt inimese elukohani välja;
  • üleujutus takistab liiklemist põhimaanteedel või tugimaanteedel.

Üleujutusega seotud risk on oluline, kui see asub tiheasutusalal.  Tihedama asustusega piirkondades võib korraga üleujutuse mõju alla sattuda suur hulk inimesi. Hajaasutusega aladel on mõju piisavalt väikse ulatusega, et nende osas ei teki toimetuleku riski. 

Üleujutusega seotud riskide hindamise ajakohastamise tulemusel liideti osa kehtivaid riskipiirkondasid üheks (Nt Pärnu linn ja Audru valla Papsaare tiheasutusala), eemaldati 3 ala ja määrati kaks uut riskipiirkonda. Kokku tuvastati ajakohastamise tulemusel 16 olulist riskipiirkonda. 

Loe täpsemalt

Töö „Üleujutusega seotud riskide hinnang“ ajakohastamise avalik väljapanek kestis 6 kuud (01.06-30.11.2018). Ettepankuid ja vastuväiteid ajakohastatud hinnnagu kohta sai esitada elektroonselt veebivormi ja e-posti kaudu. Avaliku väljapaneku käigus ei esitatud ühtegi ettepanekut. 

Tulemuste tutvustamiseks korraldati järgmised avalikud arutelud: 

1. Tallinn - 3.10.2018 kell 10.30 Keskkonnaministeeriumis, Narva mnt 7a;
2. Tartu  - 11.10.2018 kell 10.30 Keskkonnaametis, Aleksandri 14;
3. Pärnu - 25.10.2018 kell 10.30 Keskkonnaametis, Roheline 64.

Riskipiirkonnad:

Pärnu linn
Sindi linn
Võiste alevik
Häädemeetse alevik
Virtsu alevik
Kuressaare linn ja Nasva alevik
Kärdla linn
Haapsalu linn
Tallinna linn (Haabersti, Põhja-Tallinn, Keskklinn ja Pirita)
Kiisa alevik ja Maidla küla
Maardu linn
Raasiku alevik
Paide linn
Tartu linn
Aardlapalu küla
Võru linn

Viimati uuendatud 16.06.2021