Eesti-Läti ühisprojekt GroundEco

Keskkonnaministeerium osaleb Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 raames projektis GroundEco – põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide haldamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas („Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin“).

 

  • Projekti kestvus on 10.05.2018 kuni 09.07.2020.
  • Projekti juhtpartner on Läti keskkonna, geoloogia ja meteoroloogia keskus (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre). Lisaks osalevad projektis Eesti partneritena Keskkonnaministeerium, Eesti Geoloogiateenistus ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus.
  • Kaks aastat kestva projekti eelarve on kokku 411 764,72 eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus 350 000 eurot ja partnerite kaasfinantseering 61 764,72 eurot.

Projekti eesmärk ja tegevused

Projekti eesmärk on põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide uurimine ja nende seisundi hindamismeetodite rakendamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas. Lisaks jagatakse omavahel teadmisi kasutatavatest metoodikatest ning arendatakse kahe riigi vahelist andmevahetust piiriüleste põhjaveekogumite majandamiseks.

GroundEco projekti raames valitakse Eesti ja Läti territooriumil välja pilootalad Gauja-Koiva vesikonnas. Pilootaladele rajatakse seirevõrk, tehakse sama metoodika alusel pinna- ja põhjaveeseiret, kogutakse veeproove, mõõdetakse allikate-jõgede vooluhulkasid ja seiratakse automaatanduritega pinna- ja põhjaveetasemeid ning vee elektrijuhtivust. Nende andmete alusel hinnatakse uuritud ökosüsteemide seoseid põhjaveega ja kirjeldatakse nende seisundeid.

Projekti tulemusi kasutatakse põhjaveekogumite haldamise ja majandamise ühisel planeerimisel. Projekti tulemuste alusel täiendatakse kolmanda veemajanduskava perioodi (2021-2027) seirekavasid nii Eestis kui ka Lätis.

Uuringu tulemusi tutvustatakse kohalikele omavalitsustele ja Keskkonnaametile. Projekti käigus jagatakse Läti partneritele teadmisi Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse teadlaste poolt väljatöötatud metoodikast põhjavee ja maismaaökosüsteemide vastastikmõjude hindamiseks. 

See teade väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Viimati uuendatud 10.06.2021