Eesti-Läti ühisprojekt WaterAct

Keskkonnaministeerium osaleb Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 raames projektis WaterAct – piiriüleste põhjaveeressursside ühine tõhusam veemajandamine („Joint actions for more efficient management of common groundwater resources“).

Projekti raames jätkatakse tihedat koostööd Eesti ja Läti vahel, et parandada piiriüleste põhjaveeressursside ühist majandamist. Gauja-Koiva ja Salaca-Salatsi vesikondade ühine piiriülene majandamine on mõlemal riigil vajalik ELi veepoliitika raamdirektiivi ja põhjaveedirektiivi nõuete rakendamiseks.

  • Projekti kestvus on 01.06.2020 kuni 31.05.2022.
  • Projekti juhtpartner on Läti keskkonna, geoloogia ja meteoroloogia keskus (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre). Lisaks osalevad projektis Läti looduskaitseameti looduskaitseosakond, Läti Ülikooli geograafia ja maateaduste osakond, Vidzeme planeerimispiirkond, Eesti Keskkonnaministeerium, Eesti Geoloogiateenistus, Keskkonnaagentuur ja Tallinna Ülikooli ökoloogia instituut.
  • Kaks aastat kestva projektieelarve on kokku 411 764,76 eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus 350 000 eurot ja partnerite omaosalus 61 764,76 eurot.

Projekti eesmärk ja tegevused

Projekti eesmärk on edendada ühiste põhjaveeressursside säästvat majandamist piiriüleses piirkonnas. Veepoliitika raamdirektiivi ja põhjavee direktiivi kohaselt tuleb Eesti ja Läti piiriüleste põhjaveekogumite seisundi hindamisel kasutada ühtlustatud metoodikat.

Projekti eesmärkide saavutamiseks:

  • töötatakse välja põhjaveekogumite seisundite hindamise ja majandamise ühised põhimõtted ja tööriistad,
  • testitakse väljatöötatud põhimõtteid Eesti-Läti piiriülestes Gauja-Koiva ja Salaca-Salatsi vesikondades,
  • kaasatakse avalikkust allikavee seiresse (töötatakse välja veebipõhine tööriist ja juhised), et äratada kohalike elanike huvi vee ja looduse vastu,
  • arendatakse välja põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide majandamise ühised lähenemisviisid,
  • töötatakse välja põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide kirjeldamiseks mõeldud käsiraamat elupaigaekspertidele, mida testitakse välitöödel, kus huvilised saavad projekti meeskonnaga liituda.

Projekti tulemusi kasutatakse kolmanda veemajanduskavade perioodi (2022-2027) koostamisel, põhjaveekogumite seisundite hindamisel ja riiklike seirekavade kavandamisel Eestis ja Lätis. Projekti tulemusi levitatakse projekti partnerite veebilehtedel, sotsiaalvõrgustikes ja teaduskonverentsidel.

Lisainfo

Kontakt 

Kersti Türk
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

kersti.turk@envir.ee
6262809

Viimati uuendatud 10.06.2021