Harrastuspüük

Harrastuspüügi ja kutselise kalapüügi üheks olulisemaks erinevuseks võib pidada seda, et harrastuspüügiga on lubatud püüda kala vaid enda tarbeks. Vastavalt kalapüügiseadusele on Eestis keelatud müüa või osta harrastuspüügil või õngepüügil püütud kala. Seega ei ole võimalik kasutada harrastuspüüki rahalise tulu teenimiseks.

Olenevalt kasutatavast püügivahendist, püügikohast ning -ajast eristatakse kolme liiki harrastuskalapüüki.

Õngepüük

TASUTA

Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikul või avalikult kasutataval veekogul, arvestades keeluaegade, keelukohtade ja kalaliikidele kehtestatud piiranguid.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks ning siseveekogust üleujutatud kinnisasjal või selle osal, võib ühe lihtkäsiõngega kala püüda kinnisasja omaniku loal.

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil tohib kasutada ainult looduslikku sööta.

NB! Lihtkäsiõnge peamiseks eripäraks on see, et sellel ei tohi olla õngenööri kerimiseks rulli või hasplit.

Infot veekogude avaliku kasutuse kohta leiad Keskkonnaportaalist sisestades otsingusse veekogu nime ning avades veekogu detailsed andmed kuvatakse muuhulgas ka märge veekogu avaliku kasutuse kohta.

Õngepüük ühe lihtkäsiõngega on kõigile tasuta (v.a kohad, kus püügil on vaja osta kalastuskaart).

Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

TASULINE

Rohkema kui ühe lihtkäsiõngega või teiste sportlike püügivahenditega püük käib harrastuspüügiõiguse alusel. Harrastuspüügiõigus annab loa kalastada üheaegselt kuni kolme sama- või eriliigilise püügivahendiga, milleks võivad olla: rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng, harpuunpüss ja harpuun. Vedeliga püügil, mis on sisuliselt landi paadi järel vedamine ehk trollimine võib kasutada üks isik harrastuspüügiõiguse alusel korraga rohkem kui kolme püügivahendit.

NB! Harrastuspüügivahendid (va nakkevõrk, õngejada ja vähimõrd) peavad kalapüügil olema püügivahendi omaniku valve all ja nende omanikku peab olema võimalik veekogul või selle kaldal kindlaks teha. See tähendab seda, et püüdja peab viibima püügivahendite vahetus läheduses ja järelvalvet tegev isik peab suutma kohapeal püügivahendite omanikku leida, vastasel juhul on järelvalvel õigus püünised püügilt kõrvaldada.

Harrastuspüügiõiguse tasu hinnad ja soetamine pilet.ee kodulehel

Tasuta püügiõigus

Harrastuspüügiõiguse tasu ei pea tasuma (välja arvatud juhtudel kui on vajalik kalastuskaart):

 • eelkooliealised lapsed;
 • alla 16 aastased õpilased;
 • pensionärid;
 • õigusvastaselt represseeritud isikud;
 • puuetega isikud.

Nimetatud isikutel, v.a eelkooliealised lapsed, peab harrastuspüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:

 • õpilaspilet;
 • pensionitunnistus;
 • represseeritu tunnistus;
 • puude raskusastet tõendav dokument.

Püük kalastuskaardi alusel

TASULINE

Harrastuslikul kalapüügil on kalastuskaardi alusel lubatud püüda ühel isikul ühe nakkevõrguga (kuni 70 m nakkevõrk või nakkevõrgujada) merel, Peipsi ja Lämmijärvel, Võrtsjärvel, Suur-Emajõel ja veel ca 30 väikesiseveekogul Eestis (peamiselt üle 100 ha veekogud) ning ühel isikul ühe kuni 100 konksust koosneva õngejadaga merel, Peipsi ja Lämmijärvel, Võrtsjärvel, Suur-Emajõel ja veel paljudel teistel siseveekogudel. Samuti on kalastuskaart vajalik vähipüügivahenditega, liivi ja kuuritsaga püügil, spinningu ja lendõngega lõhe, meriforelli püüdes ning jõeforelli püügil teatud jõgedes. Kalastuskaart on vajalik ka Silma ja Endla looduskaitsealadel ning Matsalu rahvuspargis, ka tuleb see osta allveepüügiks Kuremaa ja Saadjärvele.

Ühele isikule võib anda kalastuskaardi korraga mitmesse piirkonda, kuhu on eraldi kehtestatud püügivahendite piirarvud.

Kalastuskaart on kõigile tasuline. 

Kalastuskaardi hinnad ja soetamine pilet.ee kodulehel.

Kalastuskaardi alusel püügil tuleb esitada püügiandmed kalastuskaardi andjale hiljemalt 5 päeva jooksul alates kalastuskaardi kehtivuse lõppemisest. 

Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse viie päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.

NB! Püügiaruanne tuleb esitada ka juhul kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel puhul tuleb püügikoguse lahtrisse märkida 0.

Kasulik info

Harrastuspüügiõiguse soetamise võimalused

 1. internetimakse www.pilet.ee keskkonnas
 2. mobiilimakse www.pilet.ee keskkonnas
 3. käsimüügipunktid

Harrastuspüügiõiguse kontrollimine ja tõendamine

Harrastuspüügiõiguse eest tasumist, mis on sooritatud internetis www.pilet.ee keskkonnas, mobiilimaksega või Omniva (Eesti Posti) postkontorist ostes kontrollitakse järelevalve käigus püüdja isikut tõendava dokumendi alusel.

NB! Isikud, kes kuuluvad harrastuspüügil soodustust saavate isikute hulka ja soodustust kasutavad, peavad harrastuspüügil lisaks isikut tõendavale dokumendile soodustust tõendavat dokumenti kaasas kandma.

Enda harrastuspüügiõiguse tasu maksmist ning sellest lähtuvat harrastuspüügiõiguse kehtivust saab igaüks kontrollida internetis www.pilet.ee keskkonnas logides süsteemi sisse ning valides menüüst "Minu andmed/Piletid".

Andmete esitamine elektrooniliselt

Andmete esitamine Keskkonnaametile

 • Keskkonnaameti büroodes kohapeal
 • Posti teel tähitud kirjaga Keskkonnaametile saates (KKA kontaktid)

Alates 01.01.2021 on harrastuskalapüügil õngpüünistega keelatud ühel isikul püüda ühes ööpäevas järgmisi kalaliike rohkem, kui:

Ahven – lubatud kogus 15 kg
Haug – lubatud kogus 5 tk
Koha – lubatud kogus 5 tk
Latikas – lubatud kogus 15 tk
Lõhe ja forell – lubatud tükiarv 2 lõhet või 2 forelli või üks lõhe ja üks forell

* Pärnu jõestikus on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Lõhe ja meriforelli harrastuspüügiks ning spinningu ja lendõngega püügiks jõgedel antakse kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmisteks ajavahemikeks:

 1. Pirita jõele Vaskjala paisust suudmeni 1.09 - 19.10;
 2. Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1.09 - 30.11;
 3. Selja jõele Arkna sillast Rutja-Karepa sillani 1.01 - 19.10 ja 1.12 - 31.12;
 4. Narva jõele Narva hüdroelektrijaamast suudmeni 1.09 - 30.11;
 5. Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni 1.01 - 19.10 ja 1.12 - 31.12;
 6. Purtse jõele Püssi paisjärve paisust suudmeni 1.01 - 19.10 ja 1.12 - 31.12;
 7. Loobu jõele Joaveski hüdroelektrijaama derivatsioonikanali väljavoolust suudmeni 1.01 - 19.10 ja 1.12 - 31.12;
 8. Pühajõele Tallinn - Narva maantee sillast (Voka teeristi lähedal) suudmeni 1.01 - 19.10 ja 1.12 - 31.12.

* Lõhe ja meriforelli püük on Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Loobu jões ning Pühajões nimetatud lõikudes keelatud 20. oktoobrist kuni 30. novembrini!

Kalapüügiõiguse tasu lõhe- ja meriforelli püügiks on:

1) üheks päevaks – 7 eurot;

2) kolmeks päevaks – 14 eurot;

Kalastuskaart lõhe ja meriforelli püügiks kehtib kõikidel nimetatud jõgedel ja/või nende lõikudel eraldi. 

Lõhe ja meriforelli püügil eelpool loetletud jõgedes on keelatud kasutada spinninguga püügil lanti või lendõngega püügil kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel konksu, mille teraviku ja sääre vaheline kaugus ületab 12 mm. 

Lõhe ja meriforelli püügil on eelpool nimetatud jõgedes kokku ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kuni kaks lõhet või forelli või üks lõhe ja üks forell.

Soeta kalastuskaart lõhe ja meriforellipüügiks internetist 24/7 aadressil www.pilet.ee ("Piletid">"Kalastuskaart">"Lõhepüügipiirkond")

Lõheliste püüki reguleeriva keskkonnaministri määrus 

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal

Forellipüük

Harrastuskalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega kalastuskaardi alusel on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:

 1. Esna jõel;
 2. Navesti jõel;
 3. Neeva kanalil;
 4. Norra ojal;
 5. Oostriku jõel;
 6. Palu peakraavil;
 7. Prandi jõel lähtest Tori sillani;
 8. Preedi jõel;
 9. Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
 10. Vodja jõel;
 11. Võlingi ehk Võllinge ojal;
 12. Onga jõel;
 13. Vahujõel.

* Harrastuskalapüük spinningu ja lendõngega on nimetatud veekogudel lubatud 1.02 - 14.09 kalastuskaardi alusel!

Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel püügil eelpoolloetletud jõgedel on:

 * üheks päevaks – 3 eurot;

Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil eelpoolloetletud veekogudel.

NB! Jõeforelli püügi keeluaeg on 15. septembrist 31. jaanuarini ning alammõõt L (kogupikkus)=36 cm!

Soeta kalastuskaart forellipüügiks internetist 24/7 aadressil www.pilet.ee ("Piletid">"Kalastuskaart">"Forellipüügi piirkond")

Soeta kalastuskaart forellipüügiks mobiiltelefoniga:

24 tunniks - helista numbril: 1322*557*isikukood ja kinnitamiseks ID-kaardi neli viimast numbrit

Allveepüük Eestis on lubatud nii siseveekogudes kui ka merel harrastuspüügiõiguse tasu maksmisel. Harpuun võib olla kuni viieharuline. Vaid Kuremaa järves ning Saadjärves annab püügiõiguse kalastuskaart, millega kaasneb ka hilisem püügiandmete esitamise kohustus.

NB! Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” nimetatud veekogudes või nende lõikudes (Lõheliste elupaikade määrus).

Allveepüük Kuremaa järvel ja Saadjärvel

Allveepüügiks Kuremaa järvel ja Saadjärvel on vaja kalastuskaarti, kuna nendesse veekogudesse on asustatud angerjat ja asustamise kulud peavad läbi kõrgema püügiõiguse tasu katma kõik seda kalaliiki nendel veekogudel kasutavad püüdjad.

Kalapüügiõiguse tasu allveepüügil harpuunpüssi ja harpuuniga Kuremaa järvel ja Saadjärvel on kalapüügiõiguse eest 24 tunniks – 2 eurot.

Kalastuskaart allveepüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga kehtib üheaegselt nii Kuremaa järvel ja Saadjärvel.

Soeta kalastuskaart allveepüügiks Kuremaa järvele ja Saadjärvele internetist:
24/7 aadressil www.pilet.ee ("Piletid">"Kalastuskaart">"Harpuunpüügi piirkond")

Kalastuskaart harpuuni ja harpuunpüssiga püügiks Kuremaa ja Saadjärvele mobiiltelefoniga:
24 tunniks - helista: 1322*552*isikukood ja kinnitamiseks ID-kaardi neli viimast numbrit.

Eestis on palju kaitstavaid alasid, kuhu jäävad ka mitmed veekogud. Kaitsealade kaitse-eeskirjad sätestavad sageli ka liikumispiiranguid, kalapüügipiiranguid ning mootoriga veesõidukite kasutamise piiranguid. Et olla teadlik veekogudel kehtivatest looduskaitselistest piirangutest, kasuta piirangute väljaselgitamiseks ja kontrollimiseks Keskkonnaportaalist.

Millal saadetakse mobiilimaksel püügiõiguse soetamist kinnitav sõnum?


Vastus: sõnum püügiõiguse alguse ja kestvuse kohta saadetakse paari minuti jooksul samale telefoninumbrile, millelt ost sooritati. Seega kui teavitussõnumit ei tule, peaks olema tähelepanelik. Üheks võimaluseks püügiõigust kontrollida on www.pilet.ee "minu piletite" alt isikukoodi abil. Seda saab teha aga alles 1 tunni möödudes ostu sooritamisest, mil aktiviseeritakse püügiõigus. Kui soovitakse oma ostu kohe kontrollida, siis peab selleks www.pilet.ee keskkonnas sisse logima (ID-kaart, pangalink või kasutajakonto) ning oma ette ostetud pileteid vaatama.

Kuidas käib mobiilimakse eest tasumine?

Vastus: harrastuspüügiõiguse või kalastuskaardi tasu maksmine toimub mobiilioperaatori arve alusel, millel kajastub siis ka püügiõiguse soetamisele kulunud summa. Ettemaksu kõnekaartidega püügiõigust soetada vaid siis kui on piisavalt krediiti.

Miks teavitab häälkäsklus mobiilimakse tegemisel, et number ei ole kasutusel või jääb üldse tummaks?

Vastus: makse teostamiseks on vajalik sisestada mobiiltelefoni terve numbrikombinatsioon, mis koosneb lühinumbrist, püügiperioodi kestvuse koodist ja isikukoodist ning vahemärkidest ja siis helistada sellel kombinatsioonil.

Miks ütleb häälkäsklus, et sellel mobiitelefoni numbril on piirang antud teenuse kasutamisel?

Vastus: üldjuhul tähendab see seda, et tegemist on asutuse mobiilinumbriga ning sellel on rakendatud vaikimisi piirangud erinevate teenusnumbrite kasutamisele. Lahenduseks on tööandja poole pöördumine, kes laseb piirangu teenusele eemaldada.

Kas mobiilimaksel peab püügiõiguse tõendamiseks teavitussõnumi alles jätma? 


Vastus: Ei pea. Püügiõiguse tuvastamine käib järelevalve asutuse poolt vaid püüdja isikut tõendava dokumendi alusel erinevatest internetipõhistest andmebaasidest. Seega võib teha mobiilimakse oma telefonilt ka oma sõbrale, kasutades selleks sõbra isikukoodi.

Mida teha kui teenuse kasutamisel jäi teenus mingi veateate tõttu pooleli. Samas mobiili kõnesaldo vaatamisel on summa siiski maha läinud ja püügiõiguse kontrollimisel www.pilet.ee keskkonnas püügiõigust ei ole? 


Vastus: teinekord jääb tehing katki mingitel tehnilistel põhjustel, kuid kõnesaldo võib teenuse hinda arvestada, kuna korrektuur võib võtta veidi aega. Üldjuhul on siiski nii, et mobiiltelefoni arvel kuu lõpus teenuse katki jäämisel teenuse hinda ei ole. Seega kui teavitussõnumi saabumata jäämise korral tasub olla hoolikas ja vaadata telefoniarvet kuu lõpus. Juhul kui on ebaõiglaselt teenustasu võetud ilma püügiõigust vastu saamata tuleb pöörduda koheselt Keskkonnaministeeriumi poole, kes selgitab välja vajalikud asjaolud ning korraldab ebaõiglaselt võetud tasu tagastamise.

Kalastuskaardi alusel püügil on kohustuslik püügivahendid tähistada ja märgistada püügil nakkevõrguga, õngejadaga, vähimõrraga ja kadiskaga.

Nakkevõrgu ja õngejadaga püügil peavad püügivahendid ja nende jadad olema tähistatud avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku asetatud lipuga, teises otsas ühe lipuga.

Kui püügivahendid või nende jadad paiknevad ranna või kaldaga paralleelselt, tähistatakse ühe lipuga jada parempoolne ots (veekogult kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots.

Lippude mõõtmed peavad olema vähemalt 20×30 cm ning nende kõrgus veepinnast vähemalt 1 m. Erandina võib kalapüügil kuni ühe meetri sügavusel jäävabas vees olla lipu alumise serva kõrgus veepinnast vähemalt 0,5 m.

Vähimõrraga ja kadiskaga püügil peavad vähimõrrad ja kadiskad olema tähistatud vähemalt 10 cm läbimõõduga ujuva poiga.

NB! Püügivahendi märgistuseks on kalastuskaardi omaniku isikukood.

Viimati uuendatud 11.01.2022