Kalandustoodete import-eksport

29. septembril 2008. a võeti vastu EL Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (edaspidi EL määrus 1005/2008).

EL määruse 1005/2008 eesmärk on tõkestada ebaseaduslikku kalapüüki kogu maailmas, tõhustades eelkõige ebaseaduslikult püütud kalandustoodete impordi kontrolli.

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata (edaspidi ebaseaduslik) kalapüük on kogu maailmas üks tõsisemaid ohte kalavarude säästvale arengule ja merekeskkonna bioloogilisele mitmekesisusele. Rahvusvaheline üldsus on üksmeelsel arvamusel, et tegu on väga tõsise probleemiga, mille vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks tuleb kasutusele võtta asjakohaseid meetmeid. Hinnanguliselt püütakse väga suur osa maailma kalavarudest välja just ebaseaduslikult, ilma et järgitaks piiranguid ja arvestataks teadussoovitusi.

Euroopa Liidu (EL) turg on suurim kalatoodete turg maailmas ja EL on kalatoodete peamine importija, mistõttu peavad EL liikmesriigid rakendama väga tõhusaid meetmeid takistamaks ebaseaduslikku tegevust, et tagada kalavarude jätkusuutlik areng. 2005. aastal imporditi Ühendusse ligi 14 miljardi euro väärtuses kalandustooteid. Ebaseaduslikust kalapüügist tuleneva kala väärtuseks hinnatakse ca 10–11 miljardit eurot aastas.

Määrus EÜ 1005/2008 rakendub 01.01.2010. a ja kohaldub vaid merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodetele (edaspidi kalandustooted). See määrus ei hõlma kalakasvatusest ja sisevetest (samuti akvaariumikalu) pärit kalandustoodete importi, eksporti ja reeksporti.

Nimekiri kaubakoodidest, mis jäävad määrusest välja on toodud määruse 1005/2008 lisas I.

Määruse kohaselt peavad olema imporditud kalandustooted sertifitseeritud ehk püügisertifikaadiga varustatud. Püügisertifikaadi peab esitama importijale kolmanda riigi eksportija. Püügisertifikaati nõuavad Island, Norra, Ukraina, Tuneesia, Kuveit, Tai, Madagaskar ja Côte d'Ivoire (Elevandiluurannik). Samuti peab olema püügisertifikaat ekspordil juhuks, kui kalandustooted imporditakse Euroopa Liitu, mis pärinevad EL kalalaevadelt (kaudne import).

EL määruse rakendamine on seotud mitme asutuse vahelise koostööga. Keskkonnaministeerium on keskne asutus ning kes on vastutav EL Nõukogu määruse nr 1005/2008 rakendamise koordineerimise eest, kehtestas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a korralduse nr 550 "Merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide kinnitamiseks volitatud asutuste määramine" asutuste vahelise tööjaotuse seoses eelnimetatud määrusega. Eestis kinnitab ja kontrollib Maksu- ja Tolliamet püügisertifikaati kalandustoodete impordi ja reekspordi korral. Põllumajandus- ja Toiduamet kinnitab püügisertifikaadi Eesti laevadelt pärit kalandustoodete ekspordi korral. Keskkonnaamet kinnitab ja kontrollib kolmandate riikide kalalaevade lossimise korral püügisertifikaate, eelteadet ja lossimisdeklaratsiooni. Kolmandate riikide kalalaevade otselossimine ei ole lubatud.

Püügisertifikaat on dokument, mis peab vastama EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 lisas II toodud vormile ja nõuetele või rannapüügi puhul EL Komisjoni määruse (EÜ) nr 1010/2009 lisas IV toodud vormile. Kihvkala ja hariliku tuuni puhul aktsepteeritakse püügisertifikaatidena dokumente, mis on toodud EL Nõukogu määruses 1035/2001 lisas II toodud vormil  (NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1035/2001 22. mai 2001, Dissostichus spp. püügidokumentide kehtestamise kohta ) ICCATi (Atlandi ookeani tuunikalakaitse komisjon) soovituses 08-12 lisas 2 toodud vormil (Recommendation by ICCAT amending recommendation 07-10 on an ICCAT bluefin tuna catch documentation program) ning CCSBT (hariliku tuuni kaitse komisjon) resolutsioonis liites 1.

Kalandustoodete impordi korral peab importija esitama püügisertifikaadi Maksu- ja Tolliametile järgmiselt:

  • meretranspordi korral 3 tööpäeva enne importi;
  • õhutranspordi korral 4 tundi enne importi;
  • maanteetranspordi korral 2 tundi enne importi;
  • raudteetranspordi korral 4 tundi enne importi.

Kalandustoodete import ei ole lubatud, kui Maksu- ja Tolliamet ei ole püügisertifikaati kinnitanud!

Kalandustoodete ekspordi korral peab eksportija esitama püügisertifikaadi Põllumajandus ja Toiduametile kinnitamiseks enne kavandatavat eksporti.

Viimati uuendatud 15.07.2021