Uuringud:

Helm, A., Toussaint, A. 2020. Poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnang. Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut

Projektid:

Toetus riigi tegevuseks (TORT) "Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive"


Üldandmed
Programmi nimetus: "Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive"
Keskkonnaministri käskkirja kuupäev ja nr: 21.07.2015 nr 686 ja 06.04.2020 nr 158
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2014-2020.8.01.15-0094 ja 2014-2020.8.01.20-0305
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2023
Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetus: 2 455 584,55 eurot
Riiklik kaasfinantseering: 182 575,11 eurot
Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist: 250 763,34 eurot
Programmi elluviija: Keskkonnaamet (KeA) www.keskkonnaamet.ee
Programmi partnerid: Keskkonnaministeerium (KeM), Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaagentuur (KAUR)
Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Nele Sõber
KIKi projektikoordinaator: Piret Sepp
Programmi piirkond: Üle-eestiline

Projekti eesmärk
Toetust antakse kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi hindamiseks. Inventuuride, liikide levikumudelite väljatöötamise, andmebaasi korrastamise ning infosüsteemi arendamise tulemusena on paranenud informatsioon kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta. Täpsemad andmed liikide ja elupaikade seisundi kohta võimaldavad anda adekvaatsema hinnangu nende seisundi kohta üle-eestiliselt ning senise kaitse tulemuslikkuse kohta, samuti aitab see planeerida seisundi parandamiseks investeeringute tegemist ja on aluseks kaitsekorralduse parandamisel.

Projekti tegevuste lühikirjeldus
Programmi raames on kavandatud kaitstavate liikide ja elupaikade inventeerimine. Tegeletakse liigi elupaiga leviku mudelite väljatöötamisega ning liikide ja elupaikade andmete kaasajastamisega andmebaasis. Lisaks arendatakse infosüsteemi (Eesti Looduse Infosüsteemi), millega luuakse uusi võimalusi andmete esitamiseks ja töötlemiseks. Eesti Looduse Infosüsteemi arendamist juhib Keskkonnaministeerium koostöös programmi elluviija ja partneritega.

Viimati uuendatud 10.11.2021