EL puidumäärus

2010. aasta oktoobris võttis Euroopa Liit vastu uue puidumääruse ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga kauplemise vastu võitlemiseks. Määrus hakkas kehtima 3. märtsist 2013.

Määrusega tõkestatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodetega kauplemist kolme peamise kohustuse abil:

  • keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete laskmine ELi turule;

  • ELis kauplevatel ettevõtjatel, kes lasevad puitu esimest korda ELi turule, tuleb rakendada nõuetekohast hoolsust;

  • tuleb pidada arvestust oma tarnijate ja klientide üle.

Määrus hõlmab mitmesuguseid puidust saadud tooteid, kaasa arvatud täispuidust tooted, põrandakatted, vineer, tselluloos ja paber. Määrust kohaldatakse nii imporditud kui liikmesriikides toodetud puidu ja puittoodete suhtes.

Vastu on võetud delegeeritud määrus puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustuste ning järelevalveorganisatsioonide tunnustamise kohta ning rakendusmäärus, milles sätestatakse nõuded ettevõtjate poolt kasutatavale „nõuetekohase hoolsuse süsteemile ning järelevalveorganisatsioonide kontrollimisele.

Koostatud juhendmaterjal seletab puidumääruse täpsemalt lahti ning annab juhised, kuidas erinevates olukordades peaks käituma nii puidu turuletoojad kui kontrollijad.

Eestis on puidumääruse rakendamise eest vastutavaks pädevaks asutuseks määratud Keskkonnainspektsioon, kes muuhulgas hakkab ka kontrollima, kuidas määruse nõudeid täidetakse.

Euroopa Komisjon ootas puidumäärusele ettepanekuid kõigi liikmesriikide huvirühmadelt (MTÜde, kaubanduskodade, ettevõtjate jt). Arvamuse jagamiseks vastati küsimustikule, mille tulemused avaldati ka veebis. Täpsemat infot saab lugeda Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Mis on nõuetekohane hoolsus?

Nõuetekohase hoolsuse mõiste tähendab, et ettevõtjatel tuleb rakendada riskijuhtimist, et vähendada ohtu lasta ELi turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või tooteid, mis seda sisaldavad. Nõuetekohase hoolsuse süsteemil on kolm peamist elementi.

Teave

Ettevõtjal peab olema juurdepääs infole, mis kirjeldab puitu ja puittooteid, ülestöötamisriiki, kogust ja tarnija andmeid ning siseriiklike õigusaktide järgimist.

Ohu hindamine

Ettevõtjal tuleks ülalnimetatud teabe põhjal ja arvestades määruses sätestatud kriteeriumeid hinnata ohtu, kas tema tarneahelas võiks olla ebaseaduslikku puitu.

Ohu vähendamine

Kui hindamine näitab, et tarneahelas on ebaseadusliku puidu oht, saab seda ohtu vähendada, nõudes puidu tarnijalt täiendavat teavet ja kontrolli.

Viimati uuendatud 30.06.2021