Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022

Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava on 31. märtsil 2017 keskkonnaministri ning haridus- ja teadusministri poolt allkirjastatud ühise tegevuse memorandumi rakenduskava.

Riigi eelarvestrateegia 2018-2021 tulemusvaldkonna KESKKOND üldeesmärgi – Vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna tagamine – saavutamiseks on väga oluline tegeleda keskkonnahariduse ja -teadlikkuse valdkonna arendamisega.

Tegevuskava elluviimist koordineerib Keskkonnaministeerium, kelle valitsemisala arengukavas 2018-2021 on keskkonnateadlikkus horisontaalne meede, mis toetab valdkondlike meetmete elluviimist.

2016. aastast jõustusid maailma liidrite poolt ühiselt kokku lepitud ÜRO 17 kestliku arengu eesmärki ning nende hulgas ka neljas eesmärk – haridus. See tähendab kaasavat, kvaliteetset ja jätkusuutliku arengut toetavat haridust kõigile. Viimasel kümnendil (2007-2015) on ka Eestis Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide toel keskkonnaharidust ja -teadlikkust hoogsalt edendatud.  Mitteformaalse keskkonnahariduse pakkujate ring on laienenud nii avalikus kui ka mittetulundussektoris. Keskkonnaharidusest ülevaate saamiseks korraldasid KeM ja HTM 2016. a uuringud, mis pakuvad sisendi hetkeolukorra kirjelduse koostamisel.

Valminud uuringud näitavad vajadust korrastada valdkonnas toimuvat, sh ühtlustada tegevuste kvaliteeti. Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava on vaja selleks, et sõnastada keskkonnahariduse ja -teadlikkuse sisu ja eesmärgid ning täpsustada osapoolte rollid. Väga oluline väljakutse keskkonnateadlikkuse kontekstis on tähendusliku kvaliteetse keskkonnainfo koostamise ja edastamise süsteemi arendamine.

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) ning Keskkonnaministeerium (edaspidi KeM) kinnitavad memorandumis ühist tahet töötada välja keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava ning korraldada selle elluviimise perioodilist analüüsi ning uuendamist, kaasates kõiki siht- ja huvirühmi.

Viimati uuendatud 14.07.2021