KIK-i keskkonnateadlikkuse programm

Siit lehelt leiad infot Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) programmide kohta

Muudatused KIK-i keskkonnateadlikkuse programmis, mis jõustuvad alates 2018. aasta I voorust


Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Keskkonnateadlikkuse programmist toetatakse määruse nr 13 § 8 lõikes 1 nimetatud eesmärgil nelja tegevussuunda:

1. Täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

 • kindlale teemale keskendunud üleriigilise erinevate tegevustega teavituskampaania korraldamine;

 • festivali, messi korraldamine, toetus on kuni 50% projekti kogueelarvest;

 • loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamine, toetus on kuni 50% projekti kogueelarvest.

2. Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

 • põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides,

 • õppepäeva ja/või laagri korraldamist põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele,

 • Keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimist üldharidusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältel,

 • üldharidussüsteemi õpilastele suunatud õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike õppematerjalide ja -vahendite loomine ja soetamine loodus- ja keskkonnahariduskeskustesse.

3. Teabekandjate loomisel toetatakse järgmisi tegevusi:

 • meediatoote, ajutise näituse, õppematerjali, trükise, nutilahenduse või keskkonnateadlikkust käsitleva uuringu loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine.

4. Koostöö edendamiseks üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil toetatakse:

 • loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamist, sealhulgas säästvat arengut toetava hariduse alal täienduskoolituste korraldamist keskkonnahariduse spetsialistidele ning arendusprojektide elluviimist;

 • säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimist ja nendega seotud tegevusi.

Iga projekti taotlus saab vastata ainult ühele konkreetsele määruse punktile. Kindlasti tasub kahtluste ja küsimuste puhul konsulteerida KIKi keskkonnateadlikkuse projektikoordinaatoriga.

Toetuse taotlemise tingimusi vaata KIK kodulehelt

Keskkonnasäästlik tarbimine, elurikkuse kaitse ja kliimamuutused - esmatähtsad teemad KIK-i projektidele


Projektidel on suurem tõenäosus KIK-i toetusele, kui need käsitlevad keskkonnakaitset ja –kasutust tasakaalustatult.

Ootame projekte keskkonnasäästlikust eluviisist

 • mis tutvustavad igapäevase mõistliku tarbimise võimalusi, et kasutada võimalikult säästlikult loodusressursse ning vältida või vähendada jäätmete teket,
 • mis juhatavad paratamatult tekkivaid jäätmeid kasutusse võtma jäätmehierarhia kõrgemaid tasemeid silmas pidades,
 • mis juhatavad jäätmeid liigiti koguma, vältimaks seda, et ühe inimese lohakus rikub kogu konteineri sisu ja muudab mõttetuks korrektselt käituvate inimeste tegevuse (nt ehitusmaterjalid või värvijäägid tavajäätmete seas, pabermähkmed või pappnõud paberi ja papi konteineris jne).

Ootame projekte elurikkuse kaitsest

Ootame projekte kliimamuutuste leevendamisest ja nendega kohanemisest

 • mis tutvustavad kliimamuutuste põhjuseid ning nendega kohanemiseks vajalike tegevusi nii üksikisiku ja ettevõtte kui ka KOV ja kogu ühiskonna tasandil.

Viimati uuendatud 14.07.2021