Partnerpäevad

Alates 2016. aastast korraldab Keskkonnaministeerium partnerpäeva, kus tutvustame koostööpartneritele käesoleva aasta prioriteete ja räägime planeeritud tegevustest.

Ülevaatlikule teemade tutvustusele järgnevad sisulisemad arutelud valdkondlikes töötubades. 

Lisainfo: Kairi Toiger, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist, kairi.toiger@envir.ee

Toimunud partnerpäevad

17. märtsil 2021 toimus teist korda keskkonnaministeeriumi virtuaalne partnerpäev, kus tehti ülevaade käesoleva aasta prioriteetidest. Osalejate arv saavutas seekord rekordi – ca 230 osalejat. Räägiti elusloodusest, keskkonnakasutusest, keskkonnakorraldusest ja välissuhetest, kliimapoliitikast ja rahastusmeetmetest ning maapoliitikast.

20. oktoobril 2020 toimus esimene keskkonnaministeeriumi virtuaalne partnerpäev, kus tehti tagasivaade käesolevale aastale ja vaadati tulevikku. Huvilisi oli ka seekord väga palju – ca 190 osalejat. Erinevates töötubades räägiti nii ringmajanduse ja maapõue, vee ja mere, metsa ja looduskaitse, kliima ja välisõhu ning kalavarude teemal.

Seekordsed aruteluteemad olid: ühtne keskkonnaluba, jäätmetega seotud direktiividest tulenevad muudatused ja pikaajalisem vaade jäätmevaldkonna ümberkorraldustele, roheleppe ringmajanduse ja kemikaaliteemade algatused, maapõueseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kaasamise kava, maapõue valdkonna tegevused aastaks 2020, MAK2030 kaasamine ja tagasiside, looduskaitse arengud, harrastuskalapüük, uue ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseaduse (ÜVVK) rakendamine, eraisikute ÜVVK-ga liitumise ja kohtkäitluse rahastamine, mereprügi, sadamate reostustõrje võimekus ja jäätmekavad, vesiviljelus meres, Euroopa rohelepe, kliimapoliitika eesmärgid ja tegevused, KORAK, tuumajaama teema, radioaktiivsete jäätmete lõppladustuse paiga planeering.

Partnerpäeval osales üle 150 huvilise. 

Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia, ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse suurendamine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega), metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused, kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud, veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine. 

Partnerpäeval osales üle 120 huvilise. 

Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia, ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse suurendamine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega), metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused, kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud, veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine. 

Partnerpäeval osales üle 120 huvilise. 

Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, vanarehvid, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, maapõuepoliitika põhialused, ressursitasud, põlevkivi, metsade uuendamine, EL finantsvahendite kasutamine, hüvitised, kalapüügivõimalused aastal 2017, paisud, veeseadus, investeeringud, merestrateegia meetmekava, kliimapoliitika, kiirgusohutus, välisõhuteemad sh lõhna- ja mürahäiringud.

Partnerpäeval osales ligikaudu 100 huvilist.

Eesti eesistumise teemalisel partnerpäeval tutvustasime erinevate valdkondade prioriteete, Eestis ja välismaal toimuvaid üritusi ning rääkisime, kuidas partnerid saavad eesistumises kaasa lüüa. 

Aruteluteemad olid: metsaseaduse ja looduskaitseseaduse kaasajastamine, kalapüügieeskiri, lõheliste rände võimaldamine; maapõue strateegia eelnõu, uus maapõueseadus, põlevkivi kasutamise riiklik arengukava, ressursitõhususe meede, keskkonnamõju hindamise direktiivi ülevõtmine; kliimastrateegia aastani 2050, atmosfääriõhu kaitse seadus, rohetehnoloogiate arendamine, eesistumiseks ettevalmistamine; ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse uuendamine, Purtse jõe korrastamine, jäätmeseaduse muutmine, pakendiseaduse muudatused, merekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide korrastamine; välisvahendid ja keskkonnaõiguse kodifitseerimine.

Partnerpäeval osales ligikaudu 70 huvilist.

Viimati uuendatud 12.05.2021