Keskkonnakaitseluba 3.0

Keskkonnaministeerium on alustanud projektiga "Keskkonnakaitseluba 3.0", mille eesmärk on korrastada keskkonnakaitselubade süsteemi.

Keskkonnakaitselubade süsteemi on vaja korrastada, et nõuded loa taotlejatele oleksid proportsionaalsed ja mõistlikud, arvestades tegevuste võimalikku keskkonnamõju. Efektiivsemaks tuleb muuta lubade menetlemine, et taotlejad saaksid mõistliku aja jooksul tagasisidet ning menetlejate halduskoormus oleks proportsionaalsem. Täna ei ole keskkonnakaitselubade väljastamise süsteem tasakaalus, menetlusajad on liialt pikad ning  loa omamise kohustus ei ole alati proportsionaalne tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnariskiga.

Projekti "Keskkonnakaitseluba 3.0" ettevalmistus algas 2020. a sügisel, mil Keskkonnaministeeriumi juhtkond otsustas üheks ministeeriumi prioriteediks nimetada keskkonnakaitselubade süsteemi korrastamise. Uue keskkonnakaitselubade korralduse loomise väljatöötamiskavatsus (VTK) sai tähtajaga detsember 2022. a osaks ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist perioodil 2021-2023. 

Projekti etapid:

  • I etapp - eeltöö ja sisendi kogumine, et VTK koostamise protsess oleks tõhusam
  • II etapp - VTK koostamine
  • III etapp - õigusaktide muutmine (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu koostamine ja menetlemine)
  • IV etapp - muudatuste rakendamine

Kogu protsess on üles ehitatud teenusedisaini põhimõtetele, mis tähendab, et kaasatud on lai hulk erinevaid muudatustest mõjutatud osapooli, näiteks lubade taotlejad, kohalikud omavalitsused, erialaliidud, lubade menetlemisega seotud ametnikud jpt.

Kogu protsess on paindlik ehk iga järgmine samm sõltub eelmises etapis saadud sisendist ja tagasisidest. Lisaks põhjalikumatele muudatustele oleme protsessi I etapis markeerinud ka mitmed võimalikud väiksemad muudatused, mida saaksime ette võtta kohe ning mis aitaks kiiresti leevendada lubade menetlemisega seotud ebaproportsionaalset halduskoormust. 

Kuidas saab kaasa rääkida "Keskkonnakaitseluba 3.0" protsessis?

Kaasa saab edaspidi rääkida kogu protsessi vältel. Võimalik on panustada nii kaasamisüritustel osaledes kui oma mõtteid kirjalikult jagades.

Seni oleme sisendit kogunud nii 2021. a suvel läbi viidud kümnete intervjuude raames, septembris toimunud koosloome töötoast kui ka 03.11 toimunud avalikul virtuaalsel projekti tutvustus ja kaasamisüritusel. Oleme saanud väärtuslikku sisendit nii probleemide kui võimalike lahenduste osas, mida arvestada uue süsteemi disainimisel. 

Järgmine võimalus kaasarääkimiseks on "Keskkonnakaitseluba 3.0" virtuaalses töötoas 27.01.2022 kell 09.00-13.00. Töötoas kaasame teid keskkonnakaitselubade uue süsteemi kujundamisse. Üritusele saab registreerida läbi kõrvalasuva vormi.

Registreerimine lõppeb 20.01.2021 kell 11.00. Hiljem registreerida soovijatel palume ühendust võtta projektijuhiga e-posti aadressil hanna.vahter@envir.ee.

Oma soovist "Keskkonnakaitseluba 3.0" protsessiga ka edaspidi kursis olla ja/või kaasa rääkida saab meile teada anda läbi järgneva vormi.

Keskkonnakaitseluba 3.0 alamlehte täiendatakse regulaarselt vastavalt protsessi kulgemisele.

Tekkis küsimusi? Võta julgelt ühendust projektijuhiga.

Kontakt

Hanna Vahter

Keskkonnatehnoloogia osakonna nõunik

Viimati uuendatud 25.11.2021