Tuumaenergia töörühm

Valitsuskabineti nõupidamisel kiideti 8. aprillil 2021. a heaks keskkonnaministri ettepanek tuumaenergia töörühma koosseisu osas ning anti volitus töörühma kokkukutsumiseks. Töörühma juhib Keskkonnaministeeriumi kantsler ning lisaks Keskkonnaministeeriumile kuuluvad töörühma Keskkonnaamet, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium ja Riigikantselei.

Töörühma ülesanded on:

 • anda ülevaade riigi energiavajadusest ja energiajulgeoleku tagamisest tuumaenergia vaates, tuumaenergia võimalustest ning sobivusest olemasolevasse elektrivõrku;

 • anda ülevaade lähiriikide energiamajanduse arengusuunad tuumaenergia vaates ja koostöövõimalused kliimaneutraalsuse saavutamiseks; analüüsida arendamisel olevaid tehnoloogiaid ning realiseeruvaid projekte, nende ohutust ja jäätmekäitlust koos hinnangu ja ülevaatega Eestile sobilikest reaktoritüüpidest ning nende arendusjärgust;

 • analüüsida tuumajaama arendamise võimalusi, s.h kas see peaks toimuma riigi või erasektori poolt ning missugused on koostöövõimalused;

 • anda ülevaade kohustustest (administratiivsed, rahvusvaheliste lepetega seonduvad, rahalised jne), mis riigile tuumajaama rajamisega kaasneksid ning nende võimalikest erisustest lähtuvalt tuumajaama arendajast (riik või eraarendaja);

 • analüüsida tuumajaamas tekkivate jäätmete käitlemise võimalusi ning jaama hilisema sulgemise lahendusi (sh anda hinnang lõppladestuse kuludele ning ülevaade nende rahastamise võimalustest);

 • kaardistada valdkondlike õigusaktide, pädevuste, oskusteabe ja olemasoleva tööjõu hetkeseis ning tuua välja arenguvajadused koos võimaliku indikatiivse ajakava ja maksumustega;

 • kaardistada eksperthinnangute, analüüside ja uuringute vajadus koos võimaliku indikatiivse ajakava ja maksumustega;

 • kaasata vajadusel oma töösse eksperte (mh konsultant) ning moodustada seatud eesmärkide saavutamiseks valdkondlikud ekspertgrupid, kuhu on kaasatud konkreetses valdkonnas pädevust omavate ministeeriumite, ülikoolide, huvirühmade ja erialaliitude esindajad;

 • leppida kokku kommunikatsioonistrateegia;

 • esitada tuumaenergia kasutuselevõtmise tingimuste ning võimaluste osas järeldused ja ettepanekud Vabariigi Valitsusele. Esimene vahearuanne ning ülevaade töörühma töö tulemustest esitatakse hiljemalt 2022. aasta septembris;

 • koostada lõpparuanne vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhendile NG-G-3.1 (Rev.1) „Teekaart riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks“, esitada aruanne auditeerimiseks IAEA-le ning Vabariigi Valitsusele koos soovitustega, kas või millisel juhul ning tingimustel võiks Eestisse tuumaelektrijaama rajada.

Lisainfo

Viimati uuendatud 13.10.2021