Merestrateegia raamdirektiiv

Mere ökosüsteemi seisundit mõjutavad nii maismaal kui Läänemeres toimuvad protsessid ja mõjurid, olulisim neist inimtegevus. Oma mere kaitse ja kasutamise korraldamisel lähtub Eesti sarnaselt teistele EL riikidele merestrateegia raamdirektiivist (2008/56/EÜ; lüh. MSRD).

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. juunil 2008. a vastu direktiivi 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv; edaspidi MSRD); muudetud Komisjoni direktiiviga (EL) 2017/845.

Nimetatud direktiivi kehtestatud raamistiku piires võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund.

MSRD (artikli 1 lõige 2) paneb igale liikmesriigile kohustuse töötada välja ökosüsteemil põhinevast lähenemisviisist lähtudes ja rakendada oma merealas merestrateegia, mille eesmärk on:

a) kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud;

b) hoida ära ja vähendada heiteid merekeskkonda, et järk-järgult kõrvaldada reostus, nagu on osutatud artikli 3 punktis 8, eesmärgiga tagada, et see ei mõjutaks ega ohustaks oluliselt mere elustiku mitmekesisust, mere ökosüsteeme, inimese tervist ega mere õiguspäraseid kasutusviise.

Merestrateegia koosneb viiest tegevusest, mille ajakava on alljärgnev:

15. juuli 2012 (uuendamine 2018, 2024):
  • mereala keskkonnaseisundi ja inimtegevusest sellele tuleneva keskkonnamõju esialgne hindamine;
  • mereala hea keskkonnaseisundi määratlemine;
  • keskkonnaalaste sihtide ja nendega seotud indikaatorite kogumi kehtestamine;
15. juuli 2014 (uuendamine 2020, 2026):
  • sihtide pidevaks hindamiseks ja korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud seireporgrammi kehtestamine ja rakendamine;
Aastaks 2015 (uuendamine 2021, 2027):
  • hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks mõeldud meetmeprogrammi väljatöötamine
Aastaks 2016 (uus programm 2022, 2028):
  • meetmeprogrammi rakendamine

Merestrateegia raamdirektiivi rakendamine

Euroopa Liidu tasandil

HELCOM tasandil

HELCOM kui merestrateegia koordineerimisplatvorm
HELCOM GEAR töögrupi poolt väljatöötatud raport:

Merestrateegia rakendamist toetavad tegevused:

Et saavutada merestrateegia koordineeritud rakendamine samas merepiirkonnas, on vajalik liikmesriikide koostöö. Selleks on Eesti-Soome-Läti ühiselt koostanud projektitaotluse "Läänemere hea keskkonnaseisund läbi regionaalse koostöö ja võimekuse suurendamise" ning saanud toetust Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmist 2007-2013 - GES-REG.

    Viimati uuendatud 08.06.2021