Keskmise võimsusega põletusseadmed

19. detsembril 2017 jõustus uus direktiiv, mille eesmärk on reguleerida põletusseadmetest, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ning väiksem kui 50 MWth, tulenevat õhuheidet. Sellises võimsusvahemikus olevaid põletusseadmeid nimetatakse keskmise võimsusega põletusseadmeteks. Eesti on direktiivi üle võtnud atmosfääriõhu kaitse seadusega, keskkonnaseadustiku üldosa seadusega ning mitme atmosfääriõhu kaitse seaduse rakendusaktiga, millest olulisim on keskkonnaministri määrus nr 44.

Määrusega kehtestatakse:

  • vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja osakeste heite piirväärtused;

  • vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, osakeste ja süsinikoksiidi heite seirenõuded;

  • saasteainete heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid.

Lisaks kohustab direktiiv nimetatud seadmete omanikke omama kas registreeringut või luba. Eestis omavad õhusaasteluba põletusseadmete omanikud, kelle seadme võimsus on 1 MWth või suurem.
Oluline on määratleda, kas tegemist on uue või olemasoleva põletusseadmega, sest sellest sõltub, millal tuleb nõudeid kohaldada ning millised heite piirväärtused rakenduvad. Määrus nr 44 eristab direktiivist lähtuvalt uusi ja olemasolevaid põletusseadmeid. Olemasolev põletusseade on põletusseade, mis on võetud kasutusele enne 2018. aasta 20.  detsembrit. Uus põletusseade on põletusseade, mis on võetud kasutusele pärast nimetatud kuupäeva.

Heite piirväärtused olemasolevatele keskmise võimsusega põletusseadmetele jõustuvad direktiivist lähtuvalt järgmiselt:

- 2025. a – põletusseadmetele nimisoojusvõimsusega üle 5 MWth.
- 2030. a – põletusseadmetele nimisoojusvõimsusega 1 MWth kuni 5 MWth (kaasa arvatud);

Uutele keskmise võimsusega põletusseadmetele rakenduvad heite piirväärtused alates 2018.  aasta 20. detsembrist.
Silmas tuleb pidada ka seda, et direktiivist tulenevalt vabastab määrus nõuete järgimisest teatud tehnoloogilised põletusseadmed. Lisaks on määruses rida erisusi ja leevendusi, mida piirväärtuste sätestamisel arvestada tuleb.
 

Direktiiv sätestab kolm peamist nõuet:

  1. loa või registreeringu omamise kohustus;
  2. vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja osakeste heite piirväärtused seadmes kasutatava kütuse järgi;
  3. seirenõuded (SO2, NOx, osakesed ja CO).

Viimati uuendatud 09.07.2021