Õhusaasteainete vähendamise programm

Õhusaaste on Euroopa Liidus (EL) jätkuvalt peamine varajast surma põhjustav keskkonnategur, mille tõttu sureb EL-is igal aastal enneaegselt hinnanguliselt rohkem kui 400 000 inimest.

Programmi vajalikkus

Õhukvaliteedi parandamiseks võttis EL 2013. aastal vastu Euroopa puhta õhu paketi, mille eesmärk on aastaks 2030 vähendada õhusaaste kahjulikku mõju inimese tervisele 40% võrreldes 2005. aasta tasemega. Seatud eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud mitmeid tegevusi, sh lepiti EL liikmesriikidele teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiiviga (NEC direktiiv) aastateks 2020 ja 2030 heitkoguste vähendamise kohustused. Kohustustega hõlmatud saasteained on vääveldioksiid (SO2), mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ), ammoniaak (NH3), eriti peened osakesed (PM2,5) ja lämmastikoksiidid (NOx).

NEC direktiiv omab olulist rolli säästva arengu ulatuslikumate eesmärkide saavutamisel, investeeringute, konkurentsivõime, ringmajanduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja puhtale energeetikale üleminekuga seotud Euroopa Liidu prioriteetide elluviimisel.

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020–2030 ehk õhusaasteainete vähendamise programm

Õhusaasteainete vähendamise programmiga määratletakse meetmed ja poliitikad, mille abil Eesti täidab aastateks 2020 ja 2030 rahvusvaheliselt kokku lepitud eesmärke. Programm käsitleb kõiki asjaomaseid sektoreid, sh põllumajandus, transport, energeetika, kodumajapidamine, tööstus. Programm annab sisendit asjaomaste sektorite arengukavade koostamisel ja poliitika kujundamisel, mille kaudu on ettenähtud ka meetmete rakendamine.

Programmi koostamisel on võetud aluseks nii Eesti kui ka EL seadusandlus ning riiklikud arengukavad ja strateegiad, et tagada kooskõla olemasolevate arengusuundadega. Samuti kaasati programmi koostamisse asjaomaste huvirühmade esindajad (ametiasutused, ettevõtted, liidud, jne), kes osalesid valdkondlike töörühmade töös ning meetmete välja töötamise protsessis. Kõik valituks osutunud meetmed kinnitati ka töörühma liikmetega. Lisaks tuleb programm iga 4 aasta järel üle vaadata ning vajadusel välja töötada täiendavaid meetmeid.

Keskkonnaministeerium esitas programmi Euroopa Komisjonile 1. aprillil 2019. Vastavalt NEC direktiivile uuendatakse programmi iga nelja aasta järel. 

Lisainfo:

Viimati uuendatud 17.06.2021