Saastetasu asendamine

Saastetasu asendamine on keskkonnatasude seaduse (KeTS) alusel rakendatav meede, mis võimaldab asendada saastetasu maksmise kohustuse keskkonnakaitsemeetmete rahastamise kohustusega (vt KeTS peatükk 7).

Vee valdkonnaga seotud keskkonnainvesteeringute jaoks on võimalik seda teha kahel juhul:

  • saastaja rakendab kuni 3 aasta jooksul meetmeid, mille tulemusel saastamine väheneb vähemalt 15% võrreldes projektile eelnenud aastaga
  • sademeveetorustike rajamisega vähendatakse sademevee osakaalu reoveepuhastisse jõudvas reovees vähemalt 15%


Saastetasu asendamise lepingu sõlmimiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaministrile.

Lepingu saab sõlmida taotleja omafinantseeringu ulatuses ning juhul, kui taotleja on saastetasu maksja. Saastetasu asendamine ei või kesta enam kui kolm aastat ning lepingu lõppedes peavad olema saavutatud lepinguga määratud tulemused.

Saastetasu asendamisega seonduvate küsimustega palume pöörduda keskkonnakorralduse osakonna poole.

Viimati uuendatud 15.06.2021