Üleujutused

Igal Euroopa Liidu liikmesriigil, sealhulgas Eestil on kohustus rakendada üleujutuste direktiivi vesikondade põhiselt. Sinna juurde kuuluvad üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, ohu ja riskikaardid ning maandamiskavad.

Üleujutuste riskijuhtimise eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele.

Riskide maandamine peab hõlmama kaitset üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse süsteeme.

Tegevused üleujutusega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid üleujutuste direktiivi vastuvõtmisega Euroopa Liidus 2007. aastal.

Üleujutusohuga seotud riskide hindamise ja maandamise etapid koos täitmise tähtaegadega on:
 
Üleujutuste direktiivi ülevõtmine Eesti õigusruumi 26.11.2009
Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang 22.12.2011
Üleujutusohu ja üleujutusohuga seotud riskipiirkondade kaardid 22.12.2013
Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad 22.12.2015
Üleujutusega seotud riskide hinnangu ajakohastamine 22.12.2018
Üleujutusohu ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaartide ajakohastamine 22.12.2019
Üleujutusega seotud riskide maandamiskavade ajakohastamine 22.12.2021

Nii üleujutusega seotud riskide hinnang, üleujutusohupiirkondade ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaardid ning üleujutusega seotud riskide maandamiskava vaadatakse uuesti läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse iga kuue aasta järel samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.

Esmalt koostatakse üleujutusega seotud riskide hinnang, mille käigus kogutakse kokku info Eestis varasemalt aset leidnud üleujutuste kohta. Hinnangu tulemusena määratakse olulised riskipiirkonnad. Seejärel koostatakse määratud riskipiirkondade kohta põhjalikumad üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid,  mis näitavad veetasemete ületamise tõenäosust 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi.

Hinnangu ja kaardistamise baasilt koostatakse riskide maandamiskava. 

Toimub üleujutusega seotud riskide maandamiskava eelnõude avalik väljapanek

Üleujutusega seotud riskide maandamiskavad

Eelnõude avalik väljapanek kestab 06.10.2021- 06.04.2022. Igas vesikonnas toimub vähemalt üks arutelu. Avaliku väljapaneku arutelude aja ja asukohad täpsustame Keskkonnaministeeriumi veebilehel hiljemalt 2022. jaanuar.

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel võimalus esitada maandamiskavade eelnõu dokumentidele oma ettepanekud veebivormi kaudu. Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete ning avaliku väljapaneku arutelude tulemuste alusel dokumente täiendatakse.

Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostati koos veemajanduskava ja selle juurde kuuluva meetmeprogrammiga. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid võimalikke konfliktsituatsioone. 

7. jaanuaril 2016 kinnitas Vabariigi Valitsus esmakordselt kuueks aastaks Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikondade üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad. Kavad on vajalikud selleks, et ennetada ja leevendada looduslikest üleujutusest tulenevaid kahjusid inimese tervisele ja varale ning keskkonnale.

Maandamiskavade meetmeid ja suuniseid tuleb arvestada planeeringutes, arengukavades ning riiklike ja kohalike omavalitsuste kriisireguleerimisplaanide koostamisel. 

Viimati uuendatud 31.12.2021