Vesikondade veeseireprogramm 2016-2021

Seireprogrammi elluviimisega tagatakse ühtne ja terviklik ülevaade vee seisundist igas valglapiirkonnas. Vesikonna veeseireprogramm annab ülevaate Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ (edaspidi veepoliitika raamdirektiiv), artikli 8 kohasest pinnavee seisundi, põhjavee seisundi ja kaitsealade seireprogrammist aastateks 2016-2021.

Seireprogrammi koostamise aluseks on lisaks veepoliitika raamdirektiivile keskkonnaministri 01.09.2019 määrus nr 35 „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded". Programmi üldkoordineerijaks on Keskkonnaministeerium, kaastäitjateks Keskkonnamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaagentuur.

Viimati uuendatud 08.07.2021