Keskkonnamõju ja seire

Keskkonnaseire valdkonnas on juurutatud riikliku keskkonnaseire süsteem (keskkonnaseire programm 12 allprogrammiga), mis tagab ülevaate riigi keskkonnaseisundist tervikuna, sh rahvusvaheliste aruandlus- ja andmeedastuskohustuste täitmiseks vajaliku keskkonnaseisundi-alase info kogumise.

Riikliku keskkonnaseire andmestik on usaldusväärne ja kvaliteetne. Seiret teostavad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, pikad andmeread tagavad ülevaate riigi keskkonnaseisundist erinevates valdkondades, näiteks elurikkus, välisõhk, vesi, muld jne.

Paranenud on riikliku keskkonnaseire ja ettevõtteseire andmete võrreldavus ja kvaliteet ning suurenenud andmete kasutus erinevate mudelite loomisel hinnangute andmiseks kontaktmõõtmiste vaheperioodil.

Programmi "Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine" eesmärk on arendada ja välja töötada seireandmestiku haldamiseks, avalikustamiseks ja kasutamiseks vajalikud töövahendid vastavalt kasutajate vajadustele.

Programmi raames vaadatakse üle ja korrastatakse olemasolevad seireandmed, uuritakse andmete kasutajate vajadusi, töötatakse välja lahendused andmete kogumiseks ning võimalused andmete paremaks kasutamiseks.

Programmi elluviimisel võetakse kasutusele uued tehnilised lahendused, luuakse infosüsteem ja vajalik taristu seireandmete kogumiseks ja kasutamiseks, sh seotakse keskkonnaandmed ruumiandmetega ning luuakse seosed muude keskkonnale oluliste seni seostamata andmete vahel.

Praktiline eesmärk on minimeerida keskkonnaseire andmete kogumise ja väljastamisega kaasnevat käsitsitööd. Andmehõive automatiseerimine võimaldab enam keskenduda andmete analüüsimisele ja trendide hindamisele, keskkonnaseisundi operatiivsele jälgimisele ning tarbijatele vajalike keskkonnainfo teenuste väljatöötamisele.

Euroopa Regionaalarengu Fondi programm nr. 2.2.0801.11-0001 kinnitati 13. oktoobril 2011. aastal. Programm kestab 2015. aasta lõpuni. Programmi maksumuseks on 1,53 miljonit eurot.

Loe täpsemalt: 

Viimati uuendatud 16.04.2021