Euroopa Liidu algatused

Euroopa Liit on seotud paljude kliima-alaste tegevustega.
Kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks tehakse tööd nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasemel ning ülemaailmselt.

Kliimaeesmärkide saavutamiseks on mitmeid kokkuleppeid ja meetmeid, mida tähistatakse ametlikus kõnepruugis lühenditega.

Joonisel on ülevaatlikult kujutatud rahvusvaheliselt kasutatavad lühendid ja nende omavahelised seosed.

Allapoole kerides leiad teemade loendi, mille abil lühendites selgust saada ning teemade kohta lisainfot hankida.

 • Euroopa Liidu kliimaeesmärgid

  Euroopa Liidu praeguse kliimapoliitika võib jaotada kolme ajajärku: hetkel käimasolev 2020. aastani kestev periood; tulevane 2021-2030 periood ja 2050. aastaks seatud sihid. Kliimaeesmärgid aastaks 2020 on sõlmitud Kyoto protokolli silmas pidades, hilisemad eesmärgid on vastavuses juba Pariisi kliimaleppega.

  Loe EL kliimaeesmärkidest

 • ETS (Emissions Trading System) ehk HKS (Heitkogustega kauplemise süsteem)

  Kliimamuutuste leevendamiseks on Euroopa Liit loonud ühise heitkoguste arvestamise ja kauplemise süsteemi. Süsteem tagab, et tööstused, elektrijaamad ja teised suure kasvuhoonegaaside heitkogusega käitised püsiksid seatud normide piires ning vähendaksid heitkoguseid aasta-aastalt. Alates 2012. aastast kuulub EL HKS-i lisaks ka lennundussektor. EL HKS hõlmab kokku 45 protsenti EL-i kasvuhoonegaaside heitkogustest. ELi HKSi tuludest rahastatakse ka NER 300 programmi, mis hõlmab endas CCS ja RES projekte.

  Loe ETS/HKS süsteemist

 • ESD (Effort Sharing Decision) ehk Jagatud jõupingutuste otsus ning ESR (Effort Sharing Regulation) ehk Jagatud jõupingutuste määrus

  ESD hõlmab kõiki neid kasvuhoonegaaside tekkevaldkondi (tekitavaid sektoreid), mida EL HKS ei kata. ESD eesmärk on EL-i heitkoguste vähendamine aastaks 2020, kus liikmesriikide kohustuseks on vastavalt majanduse arengutaseme järgi heite vähendamine või selle kasvu piiramine. Kuigi üldised ESD valdkonnad on määratud, otsustab iga liikmesriik ise heitkoguste vähendamiseks valitud vahendite üle. ESR on ESD edasiarendus perioodiks 2021–2030. Uus määrus seab igale liikmesriigile siduva heite vähendamise kohustuse, samuti annab heitkoguste vähendamiseks uusi paindlikkusi.

  Loe ESD ning ERS määrustest

 • LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ehk Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus

  LULUCF-valdkonna süsinikubilanssi on seiratud juba mõnda aega. Seirest samm edasi on Euroopa Liidu kavatsus aastast 2020 hoida LULUCF-valdkonna süsinikubilanss kontrolli all. Põhimõttelise otsuse järgi ei tohi liikmesriikides LULUCF-valdkonna süsinikuheide olla suurem kui süsiniku sidumine - nn "No-debit rule".

  Loe LULUCF-st

 • Maanteetransport

  Euroopa Liidu süsinikdioksiidi (CO2) koguhulgast moodustab maanteetransport ühe viiendiku. Raskeveokite (veoautod, bussid) CO2 heitkogused on vaatamata edusammudele kütusesäästlikumates tehnoloogiates kasvanud aastatel 1990-2010 kuni 36 protsenti. Euroopa Komisjon on asunud maanteetranspordi heitkoguste vähendamisega tegelema.

  Loe maanteetranspordist

 • Merendus

  Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 2014. aasta kasvuhoonegaaside (KHG) uuringu kohaselt põhjustab meretransport umbes 2,5 protsenti kogu maailma KHG heitkogusest. Trendi jätkudes tõusevad KHG heitkogused 2050. aastaks 50 kuni 250 protsenti, mis ei ole Pariisi kliimaleppe eesmärkidega kooskõlas. IMO ja EL on astumas samme, et merenduse KHG heitkoguseid vähendada.

  Loe merendusest

 • Sõiduautode energiamärgis

  Keskkonnasäästliku mõttelaadi toetamiseks on mujal maailmas kasutusele võetud energiamärgistus, mida kasutatakse paljude toodete, hoonete ja sõiduautode puhul. 2017. aasta 1. jaanuarist kehtib Eestis sõiduautode energiamärgist reguleeriv „Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord“.

  Loe sõiduautode energiamärgistest

 • Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise strateegia

  Euroopa Komisjoni kliimamuutustega kohanemise strateegia nimega „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine – ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ on osa Euroopa rohelise kokkuleppe alla kuuluvatest algatustest, olles jätk eelmisele 2013. aastal vastu võetud kliimamuutustega kohanemise strateegiale nimega „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik“.

  Loe kliimamuutustega kohanemise strateegiast

Viimati uuendatud 31.08.2021