Rahvusvahelised kokkulepped

Alates 19. sajandi keskpaigast on inimtegevuse mõju kliimale hüppeliselt kasvanud. 20. sajandi teises pooles hakati mõistma, et negatiivsete muutuste leevendamiseks ning juba toimuvate muutustega kohanemiseks ei piisa üksikute inimeste ja riikide panusest. Maa tervise ja tuleviku eest vastutame me kõik üheskoos.
  • ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon

1992. aasta juunis sõlmiti Rio de Janeiros üle 150 riigi osalusel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kliimamuutuste raamkonventsioon (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).

Konventsiooni põhieesmärk oli stabiliseerida kasvuhoonegaaside heitkoguste tase aastaks 2000 samale tasemele, mis oli 1990. aastal. Konventsioon seab selle saavutamiseks konventsiooniosalistele vastavad kohustused ja põhimõtted.

Loe lähemalt »

  • Kyoto protokoll

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon oli küll ambitsioonikas algatus, kuid selle raames kokkulepitu oli vaid soovituslik. 11. detsembril 1997. võeti Jaapanis Kyotos COP3 raames vastu Kyoto protokoll. See dokument mõjutab kõiki suuremaid majandussektoreid ning on kaugeleulatuva mõjuga keskkonna- ja säästva arengu kokkulepe.

Kyoto protokolli peamine eesmärk on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine võrreldes 1990. aastaga.

Loe lähemalt »

  • Ühisrakendus

Ühisrakendusest saavad osa võtta vaid kliimamuutuste raamkonventsiooni I lisa osalised. Tegemist on projektipõhise mehhanismiga kliimamuutuste leevendamiseks, millel on reeglina kaks osapoolt - investeerijariik  ja vastuvõtjariik.

Loe lähemalt »

  • Pariisi kokkulepe

Detsembris 2015 toimunud Pariisi kliimakonverentsil COP21 võtsid 195 riiki vastu globaalse, õiguslikult siduva kokkuleppe kliima soojenemise pidurdamiseks.

Kokkuleppe põhieesmärgid on kliimamuutuste leevendamine ja heitkoguste vähendamine, et hoida globaalse keskmise temperatuuri tõus tuntavalt alla 2 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.

Loe lähemalt »

  • Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel – IPCC

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on ÜRO egiidi all tegutsev valitsustevaheline teaduslik organisatsioon, mis loodi 1988. aastal.

IPCC loomise ajendiks oli soov saada teaduslikel alustel põhinev neutraalne ülevaade kliimamuutustest ning muutuste poliitilisest ja majanduslikust mõjust. IPCC ise seiret ei teosta ega teadustöid ei tee, vaid juhindub teadus- ja tehnilistest publikatsioonidest.

Loe lähemalt »

Viimati uuendatud 05.08.2021