Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Keskkonnaministeeriumis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Keskkonnaministeeriumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda ministeerium (välislingid).

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Keskkonnaministeeriumi tegevus on avalik. Töö käigus jõuab ministeeriumisse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult teha järelepärimisi, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb ministeeriumil avaldada osa töötulemustest internetis ning seetõttu on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab ministeerium viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Lisainfo

Küsimuste puhul isikuandmete töötlemise kohta palume kirjutada aadressil andmekaitse@envir.ee

Keskkonnaministeeriumisse tööle kandideerimine

Tööle kandideerimisel lähtub ministeerium isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid ministeerium tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus ministeeriumi poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Ministeerium eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Küsimuste puhul isikuandmete töötlemise kohta palume kirjutada aadressil andmekaitse@envir.ee

Keskkonnaministeeriumi veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed on seotud:

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga;
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Telefonikõnede salvestamine

Keskkonnaministeeriumi üldtelefonile (+372 626 2802) saabunud kõned salvestatakse ja sellest teavitatakse helistajat kõne alguses. Salvestusi kasutatakse parema teeninduse tagamiseks ning neid säilitatakse kolm kuud.
Salvestuste hävitamine toimub salvestussüsteemi poolt automaatselt kindla aja jooksul.

Kui Te ei soovi salvestamist, on Teil võimalik kõnest loobuda ning valida mõni muu teabe saamise viis (näiteks saates kiri e-posti või tavapostiga).

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Andmete väljastamise eest paberil küsib ministeerium vastavalt seadusele alates 21. leheküljest tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui ministeeriumil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Ministeeriumi otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Viimati uuendatud 13.09.2021