Juhtkond

Ministeeriumi eesotsas on minister ja kantsler, keda abistavad viis asekantslerit.

Keskkonnaminister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

Minister nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid, osakonnajuhatajad ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepinguid ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Ta nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri nõunikud ja siseauditi eest vastutavad isikud.

Minister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavates küsimustes ning annab valitsusele aru ministeeriumi tegevusest.

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja annab sellest aru ministrile.

Ta suunab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta.

Marku Lambi pädevusvaldkonnas on kalavarude kaitse ja kasutamise, looduskaitse ning metsanduse ja jahinduse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine.

Harry Liivi pädevusvaldkonnas on merekeskkonna kaitse, veekaitse ja -kasutamise ning välisõhu kaitse ja kiirguskaitse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine.

Margit Martinsoni pädevusvaldkonnas on Keskkonnaministeeriumi valitsemisala keskkonnaandmekogude arendamise ja pidamise koordineerimine, riigivara- ja maapoliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, ministeeriumi riigivara haldamise ning haldusteenuste korraldamine.

Kristi Klaasi pädevusvaldkonnas on kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste mõjuga kohanemise ning strateegilise planeerimise poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, ministeeriumi eelarvestamise ja finantsaruandluse korraldamine ning välisvahendite kasutamise korraldamine.

Kaupo Heinma pädevusvaldkonnas on keskkonnakorralduse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine ning ministeeriumi tegevuse korraldamine Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös.

Ere Valgemäe korraldab ministri ja kantsleri teenistusülesannetega seotud asjaajamist.

Viimati uuendatud 22.11.2021