Keskkonnaministeeriumi personal

Keskkonnaministeeriumis on töötajad, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest.

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium


infoturbejuht
kandideerida saab kuni 1. veebruarini

jäätmemajanduse digitaliseerimise projektijuht
kandideerida saab kuni 2. veebruarini

Keskkonnaagentuur

ilmavaatluse osakonna peaspetsialist
kandideerida saab kuni 23. jaanuarini

põhjavee peaspetsialist
kandideerida saab kuni 31. jaanuarini

Keskkonnaamet

kaitsekorralduse spetsialist
kandideerida saab kuni 23. jaanuarini

veeosakonna vanemspetsialist
kandideerida saab kuni 23. jaanuarini

keskkonnakaitseinspektor (Harjumaa büroo)
kandideerida saab kuni 13. veebruarini

Loodusmuuseum haridusjuht
kandideerida saab kuni 7. veebruarini
Maa-amet

hetkel käimasolevaid konkursse ei ole

Praktikavõimalused

Talvine praktikakonkurss on lõppenud. Uus praktikakonkurss kuulutatakse välja kevadel 2022 - märtsi lõpus või aprilli alguses.

Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna nõunikult Katrin Talvikult telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.

Keskkonnaministeeriumis praktika eest tasu ei maksta.

2020. aastal oli ministeeriumis praktikal 12 praktikanti. Kõige enam olid esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad – keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia ja juhtimine. Kuid oli ka üliõpilasi riigiteaduste ja Euroopa õpingute erialalt. 

Ülikoolide pingerida juhtis Tallinna Tehnikaülikool (4 praktikanti) ja Tallinna Tehnikakõrgkool (3 praktikanti), Eesti Maaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist oli mõlemast 2 praktikanti.

Personalivaliku põhimõtted

Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.

Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga:

Palgajuhend

Keskkonnaministeeriumi palgajuhend reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse ametnike palgaandmed Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse veebilehel.

Täitmata ametikohad

(november 2021 seisuga)

Üksus Ametikoht
õigusosakond jurist
keskkonnakorralduse osakond projektijuht
veeosakond peaspetsialist
metsaosakond peaspetsialist
avalike suhete osakond peaspetsialist
eelarve- ja strateegiaosakond projektijuht
riigivaraosakond peaspetsialist

Viimati uuendatud 17.12.2021