Keskkonnajuhtimine

Keskkonnaministeeriumi eesmärk on tagada puhas loodus- ja elukeskkond meile kõigile. Keskkonnaministeeriumi igapäevategevusest tuleneva keskkonnamõju minimaalsena hoidmiseks ning eeskuju näitamiseks oleme otsustanud oma igapäevategevustes lähtuda keskkonnajuhtimise põhimõtetest ning ühitada keskkonnajuhtimine ka asutuse üldisesse juhtimissüsteemi.

Selleks olemegi sõnastanud Keskkonnaministeeriumi keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks oleva keskkonnapoliitika ehk keskkonnaalased põhimõtted, millest lähtume oma igapäevatöös.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnaalased põhimõtted 

 • Arvestame õigusloomes keskkonna heaoluga ning kaasame kõiki huvitatud ja mõjutatud osapooli ning vaba tahte lepingu partnereid.
 • Järgime oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide nõudeid.
 • Loome Eesti arengule sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad meie liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna säilimise ning kindlustavad loodusvarade jätkusuutliku kasutamise.
 • Arvestame oma otsustest tulenevate laiemate tagajärgedega keskkonnaseisundile ning püüdleme oma igapäevategevustest tuleneva keskkonnamõju ja saastamise vältimise poole.
 • Eesmärkide püstitamise ja oma tegevuse jälgimise kaudu parendame pidevalt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
 • Töötajaid kaasates ning nende vajadusi arvestades loome keskkonnahoidlikuma ja tervislikuma töökeskkonna.
 • Hangete läbiviimisel lähtume võimalusel keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtetega ning oleme sellega eeskujuks teistele.
 • Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi mõjususe järjepidev parendamine.
 • Kasutame ressursse säästlikult:
  • Parandame oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästu meetmeid.
  • Väldime ja vähendame paberikasutust.
  • Väldime jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist.

Viimati uuendatud 06.05.2021