Teadus- ja arendustegevus

Keskkonnavaldkonnas olevate probleemide ja väljakutsete keerukus ning komplekssus on kasvanud nii Eestis kui kogu maailmas. Järjest enam teadvustub teadus- ja arendustegevuse olulisus ning seetõttu on teadus- ja arendustegevuse valdkonda investeerimine määravaks uute lahenduste leidmiseks ja kasutusele võtuks.

Keskkonnaministeeriumi teadus- ja arendusetegevuse korraldus toetab keskkonnapoliitika teaduspõhist kujundamist ja valdkondlike eesmärkide elluviimist läbi teadus- ja arendustegevuste vajaduste määratluse ning aitab kaasa strateegiliste uuringute pikemaajalisele planeerimisele koostööpartneritega.

Keskkonnaministeeriumi tegevus on suunatud keskkonnakaitse, looduskasutuse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks vajaliku hästitoimuva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele. Tasakaalustatud keskkonnakaitse ja –kasutus lähtub teaduspõhistest otsustest ja tänapäevasest kvaliteetsest keskkonnaseirest. Seeläbi on tagatud looduskeskkonna hea seisund, lähtudes seejuures ka keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
 

Teadus- ja arendustegevuse korraldamisel teeb Keskkonnaministeerium koostööd Haridus- ja TeadusministeeriumigaEesti Teadusagentuuriga ning teadusasutustega. 

Ühiskonna teadusmahukuse suurendamiseks ning teadus- ja arendustegevuse mõjukuse kasvamiseks tuleb tagada, et kõik riigi poliitikavaldkonnad tugineksid valdkonna strateegilise eesmärkide saavutamisel värskeimale teadmisele ja püüdleksid innovaatiliste lahenduste suunas, tehes selleks senisest enam teadus- ja arendustegevuse alast koostööd.

Rahvusvahelised ühisalgatused

Järgmise perioodi 2021–2027 kavandatav rahastusprogramm kannab nime „Euroopa Horisont“, mis pöörab suurt tähelepanu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerluste maastiku korrastamisele ja avatuse suurendamisele. Programmis jätkatakse tegelemist ühiskondlikke väljakutsetega ja edendatakse tööstustehnoloogiaid rohkem ülalt alla suunatud lähenemisviisi kaudu.

Konkreetsed sekkumisvaldkonnad on üles ehitatud partnerlustena, mille tegevuskava ning sisu koostatakse EL-i riikide, erasektori, sihtasutuste ja muude sidusrühmade koostööna. Keskkonnateemalisi probleeme käsitlevad „Kliima, energeetika ja liikuvus“ ning „Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond“ klastrid, mille sekkumisvaldkonnad on mh ringmajandus, kliimateadus ja –lahendused, elurikkus ja looduskapital, biomassipõhised innovatsioonisüsteemid jt.

Lisaks partnerlustele on uues „Euroopa Horisont“ programmis tähtsal kohal missioonid, mis on tippsaavutustele orienteeritud teadus- ja innovatsioonimeetmete kogumid, mis võivad olla valdkonna- või teemavaldkondade ülesed. Missioonid on kaasavad, ergutavad laialdast osalemist ja tagavad eri liiki sidusrühmade osalemise ning annavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tulemusi, millest saavad kasu kõik liikmesriigid. Euroopa Horisont raames töötatakse välja viie valdkonna missioonid: vähk, terve pinnas ja toit, ookeanid, kliimamuutustega kohanemine ning kliimaneutraalsed linnad.

Viimati uuendatud 30.06.2021