Puurkaevude rajamine

Alates 2015. aasta 1. juulist toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.

Ehitusseadustikus sätestab rajamise peatükk 14. Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.

Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, /.../ teatise vormid“ nõuete kohaselt.

Tutvu puurkaevude andmebaasiga ja kutsestandardiga (puurija tase 3 ja puurija tase 5) ning loe: 

Viimati uuendatud 10.06.2021