Eesti-Šveitsi koostööprogramm

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames eraldab Šveitsi Konföderatsioon Eestile 39,92 miljonit Šveitsi franki ehk umbes 30 miljonit eurot, millest 8,5 miljonit Šveitsi franki (ca 7 miljonit eurot) on suunatud keskkonnavaldkonda. Šveits toetab keskkonnasektorit Eestis eesmärgiga suurendada suutlikkust riikliku keskkonnaseire vallas, et vähendada keskkonna saastamist, tõsta elatusstandardit ja edendada jätkusuutlikku majandusarengut.

Keskkonnaministeerium viib Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames eraldatud toetust ellu ühe programmina „Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine“, mis koosneb sama teema ja samade eesmärkide kaudu omavahel seotud projektidest.

Programmi kogumaksumus on 10 000 000 Šveitsi franki, millest Šveitsi toetus moodustab 8 500 000 Šveitsi franki ja kaasfinantseering 1 500 000 Šveitsi franki.  Programmileping Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Šveitsi vahel sõlmiti 24.11.2011. Programm kestab kuni 30.06.2016.

Programm on koostatud kooskõlas mitmete asjakohaste Eesti strateegiliste dokumentide ja arengukavadega (nt Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti Keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013, Keskkonnaministeeriumi tegevuskava aastateks 2010-2013, Kiirgusohutuse riiklik  arengukava 2008-2017) ning EL direktiivides ja rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud nõuete ja kohustustega.

Programmil on kolm spetsiifilist eesmärki:

 1. Eesti keskkonnaseiresüsteemi usaldusväärsuse kasv (st saavutatakse määratavate näitajate kõrgem tundlikkus, tõusevad määramistäpsused);
 2. Eesti keskkonnaseiresüsteemi ulatuse kasv (st tõuseb geograafiline kaetus ja seirenäitajate arv, mille kohta andmeid kogutakse);
 3. Eesti keskkonnaseiresüsteemi parenenud tõhusus (st paraneb seireandmete edastamise kiirus seirejaamadest kesksetesse andmebaasidesse, kahaneb seireinfo produtseerimiseks vajaminev kulu ning tööaeg).


Spetsiifiliste eesmärkide täitmine annab omakorda panuse alljärgnevate laiemate eesmärkide saavutamisse:

 • Eesti vastab keskkonnaseire osas (toetatavates valdkondades - õhk, vesi ja kiirgus) EL direktiivide nõuetele ning rahvusvahelistele kohustustele.
 • Kõrge kvaliteediga keskkonnaseireandmed on õigel ajal kättesaadavad Eesti keskkonnapoliitika ametnikele selleks, et täita oma ülesandeid keskkonnastrateegiate ja –poliitikate ettevalmistamisel, elluviimisel ja hindamisel.

Programmi eesmärkide saavutamiseks toetatakse proovivõtuvahendite uuendamist, et parendada proovivõtutehnikaid ja -kvaliteeti. Samuti on olulisel kohal seirejaamade, labori- ning muude seadmete kaasajastamine eesmärgiga tõsta suutlikkust (sh ruumiandmete täpsust, andmete edastamise kiirust) keskkonnaseire valdkonnas. Selleks viiakse programmi poolt rahastatavate projektide raames läbi hanked vajalike seadmete soetamiseks ning spetsialistide koolitamiseks nende seadmetega töötamiseks.

 Programmi oodatavad tulemused:

 1. Keskkonnaseiret teostavate spetsialistide pädevus on kasvanud.
 2. Keskkonnalaborite tehniline suutlikkus keskkonnauuringute ja kogutud keskkonnaseireandmete analüüside läbiviimiseks on parenenud.
 3. Keskkonnaseirejaamade tehniline suutlikkus ja proovivõtutehnikate kvaliteet on parenenud.

Programmi rakendamise seis

2015. aasta lõpu seisuga on lõppenud viis projekti:

 • Keskkonnaministeeriumi projekti „Eesti jätkusuutliku põhjaveeseiresüsteemi arendamine“
 • Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ projektid (3tk): „Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine Lõuna-Eestis“, „Prioriteetsete ohtlike ainete määramisvõimekuse tõstmine“ ja „Eesti õhukvaliteedi seirevõrgustiku tugevdamine: peente osakeste päritolu määramine Eestis“
 • Tallinna Tehnikaülikooli projekt „Avamere seire võimekuse tõstmine uute kontaktmõõtmistehnoloogiate rakendamise abil“

Teised projektid lõpevad 2016. aasta jooksul.

Programmi tutvustav videoklipp

Projekte tutvustav e-raamat

Programmi raames viiakse ellu järgmised projektid:
 

Projekti nimi

Toetuse saaja

Projekti maksumus (toetus 85% + kaasfin 15%), EUR

GNSS-RTK püsijaamade võrgu rajamine (keskkonnaseire otstarbel)

Maa-amet

1 033 887,45

Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine

Eesti Maaülikool

959 166,88

Eesti kiirgusseire uuendamine

Keskkonnaamet

504 670,31

Tahkuse õhuseirejaama aparatuurikompleksi täiendamine uute kaasaegsete saastegaaside analüsaatoritega

Tartu Ülikool

151 211,54

Lennukil paiknev spektromeeter Eesti keskkonna uurimiseks ja- seireks

Tartu Ülikool

630 588,87

Eesti mererannikute seire aparatuuri kaasajastamine

OÜ Eesti Geoloogiakeskus

164 168,8

Prioriteetsete ohtlike ainete määramisvõimekuse tõstmine

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

1 453 050,95

Eesti õhukvaliteedi seirevõrgustiku tugevdamine: peente osakeste päritolu määramine Eestis

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

1 687 613,17

Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine Lõuna-Eestis

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

1 286 164,12

Eesti jätkusuutliku põhjaveeseiresüsteemi arendamine

Keskkonnaministeerium

115 790,40

Avamere seire võimekuse tõstmine uute kontaktmõõtmistehnoloogiate rakendamise abil

Tallinna Tehnikaülikool

255 261,11

Programmi tehniline abi

Keskkonnaministeerium

59 083,11

Projektide elluviijateks on riikliku keskkonnaseireprogrammi vastutavad täitjad ja läbiviijad.

Üldinfo Eesti-Šveitsi koostööprogrammi kohta on kättesaadav Rahandusministeeriumi ning koostööprogrammi veebilehtedel.

Kontakt:

Olga Gnezdovski
Välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist
62 62 874
Olga.gnezdovski@envir.ee

Viimati uuendatud 14.07.2021