Euroopa majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetusi annavad Island, Liechtenstein ja Norra riigi suuruse ja jõukuse järgi. 1,548 miljardist eurost moodustab Norra toetus 95,8%, Island annab 3% ja Liechtenstein 1,2%.

EMP toetustest rahastatakse programme 15 Euroopa riigis: Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärkideks on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014–2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

Programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“

Programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ rakendatakse koostöös programmipartneri Norra Keskkonnaagentuuriga, kes tegeleb looduskaitse ning saaste kontrollimisega. Täpsemalt on agentuuri peamised ülesanded jälgida keskkonna olukorda Norras, aidata kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja reostuse vältimisele.

Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis. Programm viiakse ellu ja tulemused saavutatakse nelja avatud taotlusvooru ja ühe väikeprojektide toetusskeemi raames rahastatavate projektide kaudu.

Väikeprojektide toetusskeemi raames toetatakse kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade koostamist. Avatud taotlusvoorude raames toetatakse võõrliikide tõrjele kaasaaitamist, merekeskkonna tegevusi, ringmajanduse tervikpaketi koostamist, teadlikkuse parandamist kliimamuutustest ja ringmajandusest ning kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade ning ringmajanduse rakendustegevusi.

Programmi eelarve on 7 058 824 eurot, millest doonorriikide toetussumma on 6 000 000 eurot ning Eesti programmitasandi kaasfinantseering 1 058 824 eurot. Programmi eelarvest suunatakse avatud taotlusvoorude kaudu projektide rakendamiseks 6 353 000 eurot.

Lisaks rahalisele panusele on koostöö käigus võimalik teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada uut teavet, mis omakorda võimaldab Eestil parandada eri piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda ning luua paremaid tingimusi majanduskasvuks.

Taotlusvoorud viib läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:

Kertu Sepp
Eelarve- ja strateegiaosakond
Telefon: 626 2962
Kertu.Sepp@envir.ee  

Krista Tõnisson
Eelarve- ja strateegiaosakond
Telefon: 626 0727
Krista.Tonisson@envir.ee 

Üldinfo

 • Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
 • Programmipartner: Norra Keskkonnaagentuur
 • Programmioperaatori rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Programmi maksumus: 7 058 824 eurot, millest 6 000 000 eurot on EMP toetus ja 1 058 824 eurot Eesti riigi kaasfinantseering.
 • Programmi lõpp: 30. aprill 2024

Taotlusvoorud

Väikeprojektide taotlusvoor "Kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamine"

Toetuse andmise eesmärk on kaasa aidata kohaliku tasandi kliima- ja energiaeesmärkide mõtestamisele, seadmisele ja nende saavutamisele.

Toetuse andmise tulemusel tõuseb kohalike omavalitsuste pädevus. Tõuseb kohaliku tasandi teadlikkus kliima ja energia valdkonnast ja eesmärkidest ning paraneb elu-, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet.

Taotlusvooru raames toetatavad tegevused on:

 • kohaliku omavalitsuse arengudokumentidesse või maakonna arengustrateegiasse kliima- ja energia valdkondade lisamine;
 • kohaliku omavalitsuse, piirkonna või maakonna kliima- ja energiakava koostamine.

Tegevuste elluviimisel tuleb seada või uuendada kliima- ja energiaeesmärgid ja koostada või täiendada nende rakendamise plaan, lähtudes Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhisest kliima- ja energiaeesmärkide käsitlemiseks kohaliku omavalitsuse arengudokumentides.

Projekti toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud:

 • kohaliku omavalituse asutus või selle hallatav asutus;
 • maakondlik omavalitsusliit.

Projektipartneriks võib olla Eestis, Islandil, Liechtensteinis või Norras registreeritud:

 • kohaliku omavalituse asutus või selle hallatav asutus;
 • maakondlik omavalitusliit;
 •  keskkonnavaldkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus või doonorriikide samaväärne NGO;
 • riigiasutus;
 • teadusasutus või ülikool teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 mõistes.

Taotlusvooru dokumendid

Taotlusvooru maht kokku on 400 000 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 5000 eurot ja suurim summa 50 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvoor on avatud 26.02.2021 – 26.04.2021 kell 17.00. 

Taotlusvooru infopäev toimus 10.03.2021 veebi vahendusel.  

Taotlusvooru viib läbi Keskkonnainversteeringute Keskus.

Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva ettekannete kohta leiate Keskkonnainvesteeringute Keskuse veebilehelt.   

I taotlusvoor "Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamine"

Toetuse andmise eesmärk on kaasa aidata kohalike liikide ja elupaikade soodsa/hea seisundi tagamisele, kohalike ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamisele kliimamuutuste ja võõrliikide survele ning võõrliikide leviku ohjamine.

Toetuse andmise tulemusel tõuseb ametnike pädevus ja avalikkuse teadlikkus võõrliikide levikust ja nende mõjust kohalikule elustikule, piiratakse võõrliikide levikut ning paraneb Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ja kohalike omavalitsusüksuste tehtavate keskkonnaotsuste kvaliteet.

Taotlusvooru raames toetavad tegevused 

Toetust saab taotleda toetuse andmise tingimuste punktis 6 loetletud looduskaitseliste ja merekeskkonnaga seotud tegevuste elluviimiseks.

Punktis 6.1 toodud looduskaitselised tegevused:

 • invasiivsete võõrliikide sissetulekuteede analüüsi koostamine (punkt 6.1.1);
 • liikide ja asukohtade eripära arvestav tõrje võimaluste ja meetodite uurimine ja väljatöötamine, sellel analüüsil põhinevad praktilised tõrjetööd ning saadud teadmiste ja kogemuste levitamine avalikkusele ja sidusrühmadele, sealhulgas invasiivsete veevõõrliikide tõrje kokku vähemalt 20 Eesti leiukohas (punkt 6.1.2);
 • koolitamine veevõõrliikide praktilise tõrje ning laiemalt veevõõrliikide põhjustatud probleemide ning võõrliikide leviku ennetamise ja ärahoidmise teemal (punkt 6.1.3).

Punktis 6.2 toodud merekeskkonnaga seotud tegevused

 • selgitamaks kliimamuutuste ja invasiivsete võõrliikide mõju Eesti mereökosüsteemidele ning asjakohaste hindamismetoodikate ja juhendmaterjalide väljatöötamine (punkt 6.2.1):
 • CO2 sidumiseks väärtuslike mereelupaikade leviku selgitamine, pilootprojekt selliste elupaikade ja koosluste taastamiseks või rajamiseks (punkt 6.2.1.1);
 • invasiivsete merevõõrliikide bioloogilise mõju hindamine kohalikele liikidele, asjakohaste hindamissüsteemide ja –metoodika arendamine (punkt 6.2.1.2);
 • invasiivsete merevõõrliikide sissetulekuteede ja riskialade analüüs, leevendamismeetmete väljapakkumine (punkt 6.2.1.3).

Rahastamisele kuulub nii punktis 6.1 kui ka 6.2 suurima punktisumma saanud taotlus taotlusvooru eelarvevahendite piires. Toetatavad tegevused ja võõrliigid on täpsemalt välja toodud toetuse andmise tingimustes.

Projekti toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud teadusasutused ja ülikoolid, mis vastavad teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse §-s 3 sätestatule.

Projektipartneriks võib olla Eesti, Islandi, Liechtensteini või Norra kohaliku omavalitsuse asutus, ülikool või teadussasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 mõistes.

Taotlusvooru dokumendid

Taotlusvooru maht kokku on 800 000 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 600 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvoor on avatud 09.04.2021 – 09.06.2021 kell 17.00.

Taotlusvooru infopäev toimub 19.04.2021 kell 13:00 veebi vahendusel. 

Taotlusvooru viib läbi Keskkonnainversteeringute Keskus.

Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate Keskkonnainvesteeringute Keskuse veebilehelt.  

Viimati uuendatud 14.07.2021