Jäätmepakett

Euroopa Komisjon esitles 2015. aasta detsembris tegevuskava ringmajanduse suunas liikumiseks, mille üheks osaks oli jäätmetega seotud direktiivides muudatuste tegemine. 4. juulil 2018 jõustusid kokku kuue direktiivi muudatused, mis tuli liikmesriikide õigusesse üle võtta hiljemalt 5. juuliks 2020. Muudeti direktiive prügilate, jäätmete, pakendite ja pakendijäätmete, patareide ja akude, autoromude ning elektroonikaromude kohta.

Olulisemad muudatused direktiivides:

  • Täpsustati kohustusi, mis puudutavad jäätmete liigiti kogumist ja ringlussevõttu. Aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise sihttase 55 protsendini, aastaks 2030 60 protsendini ning aastaks 2035 tuleb olmejäätmeid ringlusesse võtta juba 65 protsenti.
  • Täpsustati jäätmete lakkamise üle otsustamise protsessi.
  • Kehtestati üldised miinimumnõuded laiendatud tootjavastutuse süsteemidele.
  • Kehtestati jäätmetekke vältimise meetmed, sealhulgas kohustus ettevõtjatele lisada Euroopa Kemikaaliameti andmebaasi teave turule lastud toodetest, mis sisaldavad väga ohtlikke aineid.
  • Kehtestati piirang prügilasse ladestamisele – aastaks 2035 ei tohi prügilatesse ladestada enam kui 10 protsenti tekkivatest olmejäätmetest.
  • Ühtlustati liikmesriikide aruandluskohustusi. 

Direktiivide muudatused on võetud üle jäätmeseadusesse ja pakendiseadusesse. Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus on leitav Riigi TeatajastSeadusemuudatused jõustusid 15. mail 2021.

Riigi Teatajast on leitav ka uus, 15. mail jõustunud jäätmeseaduse redaktsioon ning uus, 15. mail jõustunud pakendiseaduse redaktsioon.

Ülevaade jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatustest on leitav ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel:

Kaasamine

Etapid:

1. Esmased kohtumised huvirühmade esindajatega muudatuste tutvustamiseks ning esialgne ideekorje.
2. Eelnõu koostamise käigus valdkondlikud arutelud huvirühmadega.
3. Tagasiside kogumine huvirühmadelt.
4. Eelnõu esitamine kooskõlastamiseks.

Ajakava:

Toimunud kohtumised ja tegevused

Aeg Tegevus
06.-07.11.2018

Jäätmedirektiivi, elektroonikaromude direktiivi, patareide ja akude direktiivi ning romusõidukite direktiivi, pakendidirektiivi ja prügiladirektiivi muudatuste tutvustus

11.12.2018 ja 13.12.2018

Jäätmedirektiivi ja pakendidirektiivi sätete ülevõtmise ideekorje

Detsember 2018 - jaanuar 2019

Ideekorje huvirühmadelt

Jaanuar - mai 2019

Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja koostamine, infovahetus huvirühmadega

28.06.2019

Kohtumine huvirühmadega, sätete ülevõtmise ettepanekute tutvustus

Juuni - oktoober 2019 Eelnõu ja seletuskirja koostamine, sealhulgas haldusala sisene kooskõlastus
November 2019 Eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamisele esitamine EISis, huvirühmadele saatmine
04.12.2019 Kaasamisseminar huvirühmadele 
Detsember 2019 - veebruar 2020 Kohtumised ja läbirääkimised huvirühmadega. Töö laekunud tagasisidega
Veebruar - aprill 2020 Eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamine Justiitsministeeriumiga
07.05.2020 Eelnõu Vabariigi Valitsuse istungil heaks kiitmine
20.05.2020 Eelnõu esimene lugemine Riigikogus
05.07.2020 Direktiivide ülevõtmise tähtaeg
14.04.2021 Eelnõu teine lugemine Riigikogus
21.04.2021 Eelnõu kolmas lugemine Riigikogus
15.05.2021 Seadusemuudatuste jõustumine

Direktiivid

Viimati uuendatud 05.07.2021