Jäätmete lakkamine

Jäätmed lakkavad olemast jäätmed ja muutuvad taas tooteks, kui nad on läbinud taaskasutamistoimingu, kaasa arvatud ringlussevõtu, ja vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, mis töötatakse välja kooskõlas jäätmeseadusega sätestatud tingimustega.

Kriteeriumid peavad vajaduse korral sisaldama saasteainete piirväärtusi ning võtma arvesse aine või eseme mis tahes võimalikku negatiivset mõju keskkonnale.

Sellised kriteeriumid on Euroopa Nõukogu määrusega nr 333/2011 kehtestatud raua-, terase- ja alumiiniumimurrule ning Euroopa Komisjoni määrusega nr 1179/2012 klaasimurrule ja nr 715/2013 vasemurrule.

Loe lisaks

NB! Alates 15.05.2021 on võimalik ka jäätmete üksikjuhtumipõhine lakkamine. Kui puudub EL õigusakt või keskkonnaministri määrus, võib Keskkonnaamet keskkonnakaitseloa andmise menetluse käigus üksikjuhtumi põhjal otsustada, kas jäätmeloa või kompleksloa taotluses märgitud jäätmed on lakanud olemast jäätmed. 

Kui jäätmete lakkamise kriteeriumeid ei ole Euroopa Liidu tasemel kehtestatud, võivad liikmesriigid riigisiseselt otsustada, millal teatud jäätmed lakkavad olemast jäätmed. Otsuste tegemisel tuleb arvestada asjakohaseid direktiive ja Euroopa Kohtu lahendeid.

Eestis on sellisteks otsusteks keskkonnaministri määrused ning alates 15.05.2021 ka üksikjuhtumipõhised otsused. Määrusega kehtestatakse jäätmete lakkamisele kriteeriumid, mis arvestavad jäätmeseaduses kehtestatud tingimusi.

Määruste eelnõud tuleb esitada teavitamiseks teistele liikmesriikide ja Euroopa Komisjonile. Teavitusele esitatud eelnõud avaldatakse Euroopa Komisjoni kodulehel. Teavitamise protseduur aitab näha ette võimalike teie tegevust mõjutavate kaubandustõkete tekkimist ning neid ära hoida. Kui ilmneb, et teatatud eelnõu võib tekitada tõkkeid kaupade vabale liikumisele, infoühiskonna teenuste vabale pakkumisele või ELi teisestele õigusaktidele, võivad Euroopa Komisjon ja teised liikmesriigid esitada eelnõust teatanud liikmesriigile üksikasjaliku arvamuse. Üksikasjaliku arvamuse esitamise korral tuleb asjaomasel liikmesriigil selgitada meetmeid, mida ta kavatseb võtta vastusena sellele üksikasjalikule arvamusele.

Eesti on teinud kuus sellist otsust. Nendeks on järgmised keskkonnaministri määrused:


Selgitav materjal jäätmete lakkamise teemal:

Viimati uuendatud 20.12.2021