Kõrvalsaadused

Kõrvalsaaduseks (mitte jäätmeteks) võib pidada materjali, mis on saadud sellise tootmisprotsessi tulemusena, mille esmane eesmärk ei olnud selle materjali tootmine.

Otsus, kas konkreetse materjali puhul on tegemist kõrvalsaadusega või mitte, tuleb teha tootjal koostöös vastava ametiasutusega arvestades sealjuures õigusaktides sätestatud tingimusi ja olemasolevaid kohtulahendeid.

Otsuse tegemisel peab arvestama, et saadud materjal vastab neljale kriteeriumile:

1) asja edasine kasutamine on kindel;
Materjali edasine kasutamine ei saa olla võimalus, vaid peab olema kindel, st materjali kasutamine peab olema garanteeritud. Eesmärk on välistada võimalus, et materjal ladestatakse prügilasse.

2) asja saab kasutada vahetult ilma täiendava töötlemiseta, välja arvatud selline töötlemine, mis on asjaomasele tööstusele üldiselt omane;
Kui tootmisjääki tuleb töödelda enne selle kasutamist, siis võib see viidata jäätmetöötluse protseduurile. Töötlustehnikad, mis viitavad tootmisjäägi jäätmetega seotud omadustele, nagu näiteks selle ohtlike või mittevajalike ainetega saastumine, välistavad selle liigitamise mitte jäätmeteks.

Tingimuse teise poole „mis on asjaomasele tööstusele üldiselt omane“ tõlgendamisel tuleb meeles pidada, et tavapärane tööstuspraktika võib toote tootmiseks sisaldada kõiki samme, nagu näiteks materjali filtreerimine, pesemine või kuivatamine või materjalide lisamine edasiseks kasutamiseks vms.
 
3) asi on tekkinud tootmisprotsessi lahutamatu osana;
Kõrvalsaaduseks saab lugeda materjali, mis on saadud tootmisprotsessi lahutamatu osana ja, mille kasutusevõtuks ei ole vaja täiendavat töötlemist. Kui materjal viiakse tehase territooriumilt ära, et läbi viia täiendavat töötlust, siis ei ole enam tegemist kõrvalsaadusega.

4) asi vastab selle konkreetsel kasutamisel toote-, keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele ning asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele.

Käesolev tingimus selgitab, et materjali edasine kasutus peab olema õiguspärane, st aine või asi täidab kõiki asjasse puutuvaid toote-, keskkonna- ja tervisekaitsenõudeid Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel ning ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele.

Ka esmaste toormaterjalide kasutamine võib põhjustada teatavaid keskkonna- ja terviseriske. Seetõttu tuleks hinnata, kas tootmisjääkide kasutamine ja töötlemine vastavalt jäätmealastele õigusaktidele aitab vältida täiendavat toimet keskkonnale ja inimeste tervisele.

 

Juhend

Kõrvalsaaduse põhimõte ja tingimused tulenevad jäätmete raamdirektiivi 2008/98/EÜ artiklist 5. Jäätmete raamdirektiivi rakendamise kohta on olemas Euroopa Komisjoni juhendmaterjal, mis ei ole õiguslikult siduv, kuid aitab selgitada jäätmete raamdirektiivi mõisteid ja põhimõtteid. Juhend sisaldab muuhulgas pikemat selgitust ja rakendamise juhiseid mõiste kõrvalsaadus kohta. Juhendis toodud selgituste abil on koostatud ka ülaltoodud kriteeriumide selgitused. Kuna juhendmaterjal on hetkel kättesaadav vaid inglise keeles, siis on alljärgnevalt esitatud vabatõlge materjali nimetatud mõisteid puudutavatest olulisematest lõikudest.

Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile "Tõlgendav teatis jäätmete ja kõrvalsaaduste kohta".

Viimati uuendatud 05.07.2021