Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks on kohalikud omavalitsused (vald, linn) paigaldanud kogumiskonteinerid, mille asukoha kohta saab täpsemat informatsiooni kohaliku omavalitsuse veebilehelt või telefoni teel.

Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:

  • aegunud ravimid
  • elavhõbeda kraadiklaasid
  • kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldid, juukselakid, õhuvärskendid jms)
  • vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid
  • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid
  • väetised ja pestitsiidid
  • rotimürk jm biotsiidid
  • kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid
  • patareid ja akud

Juriidilised isikud peavad ohtlikud jäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. Ettevõtjad, kellele on väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsents, leiad Keskkonnaameti e-teenuste portaalist.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents on tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks teenustööna ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused. 

Jäätmeseadus sätestab ohtlike jäätmete käitlemise eritingimused, pidades silmas kõrgendatud ohtu, mis nende jäätmete käitlemisel võib ilmneda. Ohtlike jäätmete veol peab iga saadetisega kaasnema saatekiri. Sageli on ohtlike jäätmete saadetised kvalifitseeritavad ka ohtlike veostena vastavalt autoveo seadusele.

1. jaanuarist 2016 kehtima hakanud regulatsiooni kohaselt saab ohtlike jäätmete saatekirjale kanda ka ADR veokirjas nõutud andmed. Uuest aastast hakkas tööle ka uus ohtlike jäätmete saatekirjade infosüsteem.

Loe täpsemalt

Vanaõli

Vanaõli on mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks.

Vanaõli kuulub ohtlike jäätmete hulka ning selle käitlemiseks on vaja jäätmeluba. Vanaõli tohib üle anda ainult ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele.

Kui see on tehniliselt teostatav, tuleb vanaõli koguda eraldi ning taaskasutamisel tuleb eelistada vanaõli regenereerimist.

Vanaõli tohib põletada ainult jäätmepõletusluba omavas jäätmekäitluskohas, mis vastab tööstusheite seaduse ja keskkonnaministri 20.06.2013. aasta määruse nr 41 "Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase käitamisele" nõuetele. 

Vanaõli põletamine ilma jäätmeloata ning eelnevalt nimetatud määruse nõudeid täitamata on keelatud.

Viimati uuendatud 05.07.2021