PCB-sid sisaldavad jäätmed

Ettevõtjad, kes omavad polüklooritud bifenüüle ehk PCBsid sisaldavaid seadmeid, peavad kasutuselt kõrvaldama või saastest vabastama kõik seadmed, mis sisaldavad PCB-sid.

Vastavalt jäätmeseadusele ei tohi alates 31.12.2010. a kasutusel olla enam ühtegi PCB-sid sisaldavat seadet.

Mis on PCB-d?

PCB-d on polüklooritud bifenüülid, polüklooritud terfenüülid, monometüültetraklorodifenüülmetaan, monometüüldikloro-difenüülmetaan, monometüüldibromodifenüülmetaan ja muu valmistis või segu, mis sisaldab mis tahes eelnevalt nimetatud ainet kokku üle 0,005 massiprotsendi. Need on kemikaalid, mida toodeti maailmas laialdaselt 1930.–1980. aastatel. Nad on erakordse keemilise stabiilsusega ning kuumataluvusega ning sellest tulenevalt on laialdaselt kasutusel elektri- ja hüdrailikaseadmetes ning määrdeainetes.

PCB-d on kantserogeensed ning seetõttu ohtlikud inimese tervisele. Nad võivad sattuda inimorganismi hingamis- ja neeluteede või naha kaudu. 1985. aastal keelati Euroopa Liidus rangelt PCB-de kasutamine ja nendega kauplemine. EL direktiivi 96/59/EC kohaselt tuleb kõrvaldada kõik PCB-sid sisaldavad seadmed nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 2010. aasta lõpuks.

Millised seadmed võivad PCB-sid sisaldada?

PCB-sid leidub peamiselt trafodes ja kondensaatorites. Üldjuhul sisaldavad kõik kondensaatorid, mis on toodetud ajavahemikul 1930–1980 PCB-sid.

Kuidas käituda, kui te arvate et te omate PCB seadmeid, kuid kindel ei ole?

Esmalt tasuks tutvuda uuringuga:


Uuringus on täpsemalt kirjeldatud, millistes seadmetes võib leiduda PCB-sid ning millistes mitte. Kui te ei tea, millise seadmega tegu on või ei selgu ka uuringu põhjal, kas teie seadmetes võib PCB-sid olla, siis tuleb tellida analüüsid akrediteeritud laborilt.

Kuidas käituda, kui teil leidub PCB seadmeid?

PCB-sid sisaldavad seadmed peavad olema tänaseks juba kõrvaldatud. Kui Te siiski avastate sellise seadme, tuleb koheselt võtta ühendust vastavat luba omava jäätmekäitlejaga. Teavet selle kohta, millisele ettevõttele võib PCB-sid sisaldavaid jäätmeid üle anda, saab Keskkonnaametist.

Järelevalvet PCB seadmete kõrvaldamise üle teeb Keskkonnainspektsioon. Kontrollitakse ettevõtteid, kes võivad omada PCB-sid sisaldavaid seadmeid. Kui kontrolli käigus inspektorid avastavad seadme, mis sisaldab, või on kahtlus, et seade sisaldab PCB õlisid, tehakse seadme valdajale kohustus määrata kemikaali koostis. PCB seadme olemasolul tuleb seade koheselt kasutuselt kõrvaldada ning üle anda jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.

Loe ka:

Viimati uuendatud 05.07.2021