Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule, olles seega olulised kogu ühiskonnale tervikuna. Riik kui maapõues leiduvate ressursside uurimise ja kasutamise koordineerija peab kindlustama, et varadega käiakse ümber säästlikult ja heaperemehelikult.

Geoloogia ja mäendus on valdkonnad, mis on tihedalt seotud nii keskkonna- kui majandussektoriga. Nii praegu kui ka tulevikus on vaja tagada oluliste ressursside uurimine, luua võimalused nende säästvaks ja optimaalselt keskkonnaohutuks kasutamiseks ning tagada selles valdkonnas õppe- ja uurimistegevuse arendamise järjepidevus.

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 on arengudokument, mis annab pikaajalise visiooni ja suunad valdkonna arengu juhtimiseks, käsitledes kogu maapõue potentsiaali.

Dokumendiga määratakse Eesti Vabariigi kui maapõue ja maavarade peamise omaniku roll ja huvid maapõue uurimisel, maapõue ja maavarade kasutusse andmisel ning kasutamisel.

Maapõuepoliitika põhialused on raamstrateegiaks valdkonnaga seotud arengukavadele ja õigusaktidele ning maapõue küsimustes aluseks teiste valdkonnaga seotud arengudokumentide ja õigusaktide koostamisel.

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 võeti vastu Riigikogu 06.06.2017 otsusega.

Maapõuepoliitika visioon ja üleriigiline eesmärk

Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte.

Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõueressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvule ja ressursitõhususele suunatud keskkonnahoidlik ning inimeste tervist säilitav haldamine ja kasutus. Samal ajal on oluline vähendada sõltuvust taastumatutest loodusvaradest.

Valdkonna arendamise põhimõtted ja prioriteetsed arengusuunad:

1. Uurimine ja kasutamine - maapõue uurimise ja kasutamisega seotud poliitikasuunised.

2. Keskkonnamõju ja tõhusus - maapõue kasutamise keskkonnamõjude ja kasutamise tõhususega seotud poliitikasuunised

3. Õppe-, teadus- ja arendustegevus - maapõue valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevusega seotud poliitikasuunised.

4. Info kogumine, säilitamine ja levitamine ning teadlikkuse suurendamine - maapõuealase info kogumise, säilitamise ja levitamise ning teadlikkuse suurendamisega seotud poliitikasuunised.

Viimati uuendatud 17.06.2021