Ringmajandus

Keskkonna hea kvaliteedi säilitamine on vajalik meie kõigi heaoluks ja arenguks. Ammutame sealt kogu materjali, mida vajame erinevate toodete ja teenuste tarbimiseks ning lõpuks jõuab kõik meie tegevusest ülejääv ringiga tagasi keskkonda. Igaüks meist osaleb selles ringluses ja seega saame igapäevaste otsustega määrata, kui palju ja kuidas me keskkonda mõjutame.

Jätkusuutliku arengu saavutamegi mõtestatud tegevusega, mis arvestab keskkonnaga. Ringmajanduse eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine esmase toorme kasutusest luues võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem.

Ringmajanduse lahenduste rakendamist toetatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Ringmajanduse programmi abil. Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad ressurssi tõhusamalt kasutada ja võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju ja toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist.

Samuti rakendab Keskkonnaministeerium Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahenditest meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille eesmärk on suurendada innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtuga ettevõtete ressursitootlikkust. Meetme alla kuulub neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsialistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine.

Keskkonnaministeerium tunnustab igal aastal keskkonnakorralduse valdkonnas edukamaid ettevõtteid konkursil „Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte”. Eesmärgiks on selgitada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, kus on rakendatud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale, samuti innustada ka teisi kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.

Vabatahtlikud meetmed on seotud keskkonnakasutusega (keskkonnahoidlikud riigihanked, keskkonnajuhtimissüsteemid, vaba tahte lepingud ja ökomärgis) ja ei ole enamasti seadustega nõutud. Nende väärtus peitub nende poolt pakutavates lisaväärtustes. Vabatahtlike meetmega suunatakse muuhulgas avaliku sektori tarbimist, organisatsioonide igapäevast keskkonnaalast juhtimist, avaliku sektori ja huvigruppide eesmärgipärast koostööd ning tarbijate teadlikkuse tõstmist tootjate ja teenuse pakkujate poolt.

Ringmajanduse koduleht

Valminud on ringmajanduse kodulehekülg, mis asub aadressil ringmajandus.envir.ee

Kodulehelt leiab ajakohast informatsiooni seoses loodava ringmajanduse arengudokumendiga, samuti saab tutvuda erinevate rahastusvõimalustega, edulugudega ning abistavate materjalidega, mis toetavad ringmajanduse ideede elluviimist.

Palun aita kodulehte paremaks muuta, andes tagasisidet kasutajakogemuse ja sisu kohta! Samuti oleme avatud infole asjakohaste ringmajanduse edulugude, ürituste, seminaride ja koolituste osas, mida võiks veebilehele tulevikus veel lisada.

Kodulehele

Viimati uuendatud 27.04.2021