Ühekordse plasti direktiiv

Direktiivi eesmärk on vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, eelkõige veekeskkonnale ja inimeste tervisele ning edendada üleminekut ringmajandusele. Direktiiv keskendub kümnele kõige probleemsemale ühekordselt kasutatavale plasttootele ja plasti sisaldavatele kalapüügivahenditele, mis moodustavad kokku ligi 70% mereprügi esemetest. Lisaks keskendub direktiiv kahele plasti tüübile - vahtpolüstüreen ja oksüdantide toimel lagunev plast.

Direktiivi jõustumine ja üle võtmine Eesti õigusruumi 

2. juulil 2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

Liikmesriikidel on kohustus võtta direktiivi nõuded üle oma õigusruumi 3. juuliks 2021. Hetkeseisuga võib hinnata, et Eestil seda tähtaega ei ole võimalik erinevatel põhjustel täita.  Direktiivi ülevõtmiseks on vajalik muuta jäätmeseadust, pakendiseadust ja tubakaseadust. Eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks kõikidele huvigruppidele juunis. Direktiiviga kavandatavad seadusemuudatused võiksid jõuda Riigikogusse menetlemiseks sügisistungjärgul.

Ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida direktiiv puudutab:

 • toidupakendid

 • joogitopsid

 • vatitikud

 • söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja jookide segamispulgad

 • õhupallid ja õhupallide varred

 • pakid ja pakkematerjalid

 • joogipakendid, sh nende korgid ja kaaned

 • tubakatoodete filtrid

 • niisutatud salvrätikud, hügieenisidemed, tampoonid ja tampoonide aplikaatorid

 • õhukesed plastkandekotid

Euroopa Komisjon on avaldanud näiteid sisaldavad suunised selle kohta, mida tuleb SUP direktiivi kohaldamisel lugeda ühekordselt kasutatavaks plasttooteks.

Euroopa Komisjoni suunised ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (2021/C 216/01) on leitavad: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:216:FULL&from=EN

 • Direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmise järgselt rakenduvad meetmed, millega tagatakse ühekordselt kasutatavate plastist joogitopside (sh nende korkide ja kaante) ja toidupakendite tarbimise ambitsioonikas ja pidev vähenemine. Tarbimise vähendamiseks on võimalik rakendada riiklikke sihtmäärasid või meetmeid, millega keelustatakse müügikohas joogitopside ja toidupakendite tasuta jagamine või tehakse kohustuslikuks korduskasutatavate alternatiivide pakkumine.
 • Samuti rakendub pärast direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmist ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja oksüdantide toimel laguneva plastist valmistatud toodete turule laskmise keeld. Nimetatud keeld hõlmab järgnevaid ühekordselt kasutatavaid plasttooteid: vatitikuvarred, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad, õhupallide varred, vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid.
 • 3. juuliks 2024 tuleb võtta kasutusele selline tootedisain, mille puhul ühekordselt kasutatavad plastist joogipakendite plastist korgid jäävad pärast pudeli avamist pudeli külge kinnitatuks.
 • Ühekordselt kasutatavad plastist joogipakendid peavad sisaldama alates 2025. aastast 25% (PET) ja alates 2030. aastast 30% (kõik plasti liigid) ringlusse võetud plasti.
 • Alates 3. juulist 2021 peavad turule lastud ühekordselt kasutatavad plasti sisaldavad hügieenisidemed, tampoonid ja nende aplikaatorid, niisutatud pühkepaberid, filtriga tubakatooded ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrid ning joogitopsid kandma kas nende pakendil või tootel endal märgistust, mis annab infot sobimatute jäätmekäitlusvõimaluste või jäätmekõrvaldamisviiside kohta. Sh peab märgistus andma infot plastisisalduse kohta ja toote keskkonda sattumisel kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude kohta.

Märgistusnõuded on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta.

 • Ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite, painduvast materjalist valmistatud pakkide või pakkematerjalide, millest pakutakse valmistoitu, kuni kolme liitriste joogipakendite, joogitopside ja õhkuste plastkandekottide puhul peavad tootjad kandma laiendatud tootjavastusega kaasnevad miinimumnõuded (direktiiv 2008/98/EÜ ja direktiiv 94/62/EÜ), lisaks teadlikkuse suurendamisega seotud kulud, korraldama jäätmete kogumise, sh taristu ja selle käitamise ning nende jäätmete edasise veo ja käitlemise kulud ning asjaomastest toodetust tekkinud prügi koristamise, edasise veo ja käitlemise kulud.
 • Niisutatud pühkepaberite, õhupallide, filtriga tubakatoodete ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrite tootjatele laienevad teadlikkuse tõstmisega seotud kulud, asjaomase prügi koristamise, veo ja käitlemise kulud ning andmete kogumise ja aruandluse kulud.
 • Filtriga tubakatoodete ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrite puhul tagavad liikmesriigid, et tootjad kannavad lisaks veel asjaomastesse avalikesse kogumissüsteemidesse äravisatud toodete kogumise, sealhulgas taristu ja selle käitamise ning nende jäätmete edasise veo ja käitlemise kulud. Nende kulude hulka võib kuuluda taristu rajamine spetsiaalselt nimetatud toodete tarbimisel tekkivate jäätmete kogumiseks, näiteks sobilikud jäätmemahutid kohtades, kus prügistamise tõenäosus on suurem.
 • Laiendatud tootjavastutussüsteem luuakse plasti sisaldavate ja liikmesriigi turule lastavate kalapüügivahendite jaoks. Liikmeriik peab kehtestama selliste kalapüügivahendite minimaalse iga-aastane kogumismäära ringlusse võtmiseks. Laiendatud tootjavastutuse süsteemidega tagavad liikmesriigid, et plasti sisaldavate kalapüügivahendite tootjad kannavad kulud, mis on seotud selliste plasti sisaldavate kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendite liigiti kogumise ning nende edasise veo ja käitlemisega. Sh tuleb tootjatel kanda kulud, mis on seotud teadlikkuse suurendamise meetmetega. Eelnimetatud nõuded ei laiene kaluritele ja käsitöö kalapüügivahendite tegijatele.
 • Uued laiendatud tootjavastutussüsteemid tuleb luua alates 31. detsembrist 2024, v.a. filtriga tubakatoodete ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrite korral, mille puhul tuleb laiendatud tootjavastutussüsteemid luua alates 05.01.2023. Enne 4. juulit 2018 kehtestatud laiendatud tootjavastutuse süsteemid tuleb viia SUP direktiivi nõuetega vastavusse samuti alates 05.01.2023.
 • Ringlussevõtuks sobiliku materjali saamise eelduseks on plastijäätmete liigiti kogumine. Eestis on olemas hästi toimiv pandipakendi süsteem, mille kaudu kogutakse liigiti kokku ligi 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest. Edaspidi peavad ka teised liikmesriigid tegema jõupingutusi plastpudelite kogumiseks ning tagama, et 2025. aastaks kogutakse 77% ja 2029. aastaks 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest.
 • Liikmesriigid peavad kasutusele võtma meetmed, et teavitada tarbijaid ning motiveerida neid vastutustundlikult käituma, eesmärgiga saavutada käesoleva direktiiviga hõlmatud toodetest tekkiva prügi vähenemine.

Märgistusnõuded on otsekohalduvad Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest 2020/2151, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta (ELT L 428, 18.12.2020, lk 57–67).

Märgistusnõudeid, mida peavad kandma järgmiste ühekordselt kasutatavate plasti sisaldavate toodete tarbijapakendid või tooted ise:

 1. hügieenisidemed, tampoonid ja tampoonide aplikaatorid (märgistus peab olema kantud toote pakendile);
 2. niisutatud pühkepaber, st eelniisutatud pühkepaber, mis on mõeldud isikliku hügieeni tarbeks või kodumajapidamises kasutamiseks (märgistus peab olema kantud toote pakendile);
 3. filtriga tubakatooted ja tubakatoodetega kasutamiseks turustatavad filtrid (märgistus peab olema kantud toote pakendile);
 4. joogitopsid (märgistus peab olema kantud tootele).

Alates 03.07.2021 ei ole lubatud esmakordselt Eesti turule lasta märgistamata eelnimetatud tooteid. Erandina võib enne 04.07.2022 Eesti turule lastavatele eelnimetatud pakendile või tootele (joogitopside puhul) kinnitada märgistuse kleebisena.

Toode lastakse turule, kui see tehakse esmakordselt Eesti turul kättesaadavaks. Turul kättesaadavaks tegemise ajal peavad tooted vastama turule laskmise ajal kohaldatavatele liidu ühtlustamisõigusaktidele.

Toote turule laskmine eeldab kahe või enama juriidilise või füüsilise isiku vahelist pakkumist või kokkulepet (kirjalikku või suulist) asjaomase tootega seotud omandi, valduse või muu omandiõiguse üleandmiseks pärast tootmise lõppu. Üleandmine võib toimuda kas tasu eest või tasuta ning selleks ei pea toodet tingimata füüsiliselt üle andma.

Turule laskjateks on tootjad ja importija (maaletooja).

Kui tooted on Eesti turule lastud enne 03.07.2021, siis märgistamisnõuded neile ei rakendu.

Kui tootja või importija on enne 03.07.2021 sõlminud kokkuleppe (lepingu) nimetatud laos olevate toodete edasiseks turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks Eesti turul, loetaks, et toode on Eestis turule lastud enne 03.07.2021.

Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020

Ajakava

Aeg
Tegevus
06.10.2020

Veebiseminar "Tasakaalustatud lahenduste leidmine ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks!"

Ettekanded:

oktoober-detsember 2020 Sisendi kogumine õigusloome protsessiks
jaanuar 2021 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kooskõlastamine ministeeriumite ja KOV-i ühendustega, tagasiside huvigruppidelt

juuni-august 2021

21.06.2021

Seaduse eelnõu kooskõlastamine ministeeriumite ja KOV-i ühendustega, tagasiside huvigruppidelt ning eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele

Seaduse eelnõud tutvustava infoseminari salvestus (seminari algus alates 00:04:00)

sügis 2021 Riigikogu menetlus

Direktiiv
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (el) 2019/904, 5. Juuni 2019, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

Rakendusaktid
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta.

Direktiiviga hõlmatud tooteid täpsustav suunisdokument
Commission guidelines on single-use plastic products in accordance with Directive (EU)
2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction
of the impact of certain plastic products on the environment.

Direktiiviga hõlmatud tooteid täpsustav suunisdokument (eesti keeles).

 Märgistusnõuetega toodete piktogrammide failid (tõlkeversioonid)

1. Mida tähendab SUP direktiiv?

SUP on lühend väljendist single-use plastic. Seega SUP direktiiv viitabki direktiivile, millega soovitakse vähendada teatavate plassttoodete keskkonnamõju. 

Direktiivi täispikk nimi: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/904, 5. juuni 2019, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

2. Mida tähendab turule laskmine ja turule laskmise keeld?

Turule laskmine tähendab toote esmakordset liikmesriigi turul kättesaadavaks tegemist. See tähendab, et SUP direktiivis nimetatud turule laskmise piiranguga tooteid ei tohi esmakordselt turule lasta alates 3. juulist 2021. Kui nimetatud tooted on enne 3. juulit 2021 juba esmakordselt turule lastud, siis võib neid tooteid müüa lõpuni. Näiteks kui jaemüüja on maaletooja/ tootja käest ostnud enne 3. juulit 2021 vastavad tooted, siis võib jaemüüa enda laos olevad tooted lõpuni müüa.

Tooted saab turule lasta vaid tootja või importija ning nende laovarudena olevaid tooteid ei loeta turule lastuks (Sinine raamat ELi toote-eeskirjade rakendamise kohta). Toote turule laskmine eeldab kahe või enama juriidilise või füüsilise isiku vahelist pakkumist või kokkulepet (kirjalikku või suulist) asjaomase tootega seotud omandi, valduse või muu omandiõiguse üleandmiseks pärast tootmise lõppu. Üleandmine võib toimuda kas tasu eest või tasuta ning selleks ei pea toodet tingimata füüsiliselt üle andma.

Nii SUP direktiiv kui ka Sinine raamat defineerivad turule laskmise mõiste. Kuna direktiivi nõuded on Sinise raamatu ees ülimuslikud, siis tuleb turule laskmise definitsiooni rakendamisel lähtuda direktiivi selgitusest (st turule laskmist vaadeldakse liikmesriigi põhiselt, mitte Euroopa Liidu üleselt).

3. Millistele toodetele kehtib turule laskmise keeld?

Alates direktiivi nõuete ülevõtmisest Eesti õigusruumi ei ole lubatud turule lasta järgnevaid ühekordselt kasutatavaid plasti sisaldavaid tooteid:

1) Vatitikuvarred, välja arvatud need, mis kuuluvad nõukogu direktiivi 90/385/EMÜ (1) või nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ (2) kohaldamisalasse
2) Söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad)
3) Taldrikud
4) Kõrred, välja arvatud need, mis kuuluvad direktiivi 90/385/EMÜ või 93/42/EMÜ kohaldamisalasse
5) Joogisegamispulgad
6) Varred, mis kinnitatakse õhupallide külge nende toestamiseks, v.a tööstuslikuks või muuks kutseliseks kasutuseks ja otstarbeks mõeldud õhupallid, mida tarbijatele ei turustata, sealhulgas selliste varte mehhanismid
7) Vahtpolüstüreenist valmistatud toidupakendid, st kaanega või kaaneta mahutid, nt karbid, millest pakutakse valmistoitu,
          a) mis on mõeldud koheseks tarbimiseks kohapeal või kaasa võtmiseks,
          b) mida tavaliselt tarbitakse mahutist ning
          c) mis on valmis tarbimiseks ilma täiendava küpsetamise, keetmise või soojendamiseta,
k.a kiirtoidu või muu koheseks tarbimiseks mõeldud toidu pakkumiseks kasutatavad mahutid, v.a joogipakendid,
taldrikud ning toitu sisaldavad pakid ja pakkematerjalid
8) Vahtpolüstüreenist joogipakendid, sealhulgas nende korgid ja kaaned
9) Vahtpolüstüreenist joogitopsid, sealhulgas nende korgid ja kaaned

4. Kas PLA-st ja muud bioplastist tooted on alternatiiviks keelustatavatele toodetele?

Ei ole. SUP direktiivi rakendusalasse jäävad plastist, plasti sisaldavad, aga ka biopõhised ja biolagunevast plastist tooted. Direktiivi põhjenduspunktis 11 on antud järgnev selgitus: "Modifitseeritud looduslikest polümeeridest või biopõhistest, fossiilsetest või sünteetilistest lähteainetest toodetud plasti looduslikult ei esine ja seetõttu tuleks seda reguleerida käesolevas direktiivis. Kohandatud plastimääratlus peaks seega hõlmama polümeeripõhiseid kummitooteid ning biopõhist ja biolagunevat plasti, olenemata sellest, kas need on saadud biomassist või peaksid aja jooksul biolagunema."

Seega on alates 3. juulist 2021 keelatud turule tuua kõiki eelnevas punktis nimetatud keelustatavaid tooteid, mis on valmistatud plastist, sisaldavad plasti või on biopõhised ja biolagunevast plastist tooted. Direktiivi rakendusalasse jäävad ka sellised tooted, mis näiliselt on valmistatud paberist või papist, aga on kaetud õhukese plastikihiga.

Täiendava info saamiseks tutvu Euroopa Komisjoni suunisdokumendiga, milles selgitatakse ja täpsustatakse direktiiviga hõlmatud tooteid.

Tutvu lähemalt bioplastide eestikeelse kokkuvõttega ja ingliskeelse kokkuvõttega.

5. Millised direktiivi nõuded hakkavad kehtima alates 3. juulist 2021?

Alates 3. juulist 2021 ei ole lubatud turule lasta märgistamata tooteid, millele on direktiiviga märgistused ettenähtud. 

Märgistusnõudeid peavad kandma järgmiste ühekordselt kasutatavate plasti sisaldavate toodete tarbijapakendid või tooted ise:
1) hügieenisidemed, tampoonid ja tampoonide aplikaatorid (märgistus peab olema kantud toote pakendile);
2) niisutatud pühkepaber, st eelniisutatud pühkepaber, mis on mõeldud isikliku hügieeni tarbeks või kodumajapidamises kasutamiseks (märgistus peab olema kantud toote pakendile);
3) filtriga tubakatooted ja tubakatoodetega kasutamiseks turustatavad filtrid (märgistus peab olema kantud toote pakendile);
4) joogitopsid (märgistus peab olema kantud tootele).

Vaata ka turule laskmise mõistet punkti 2 alt.

Muud nõuded, mille osas on direktiiviga ettenähtud nende rakendamine alates 3. juulist 2021, hakkavad kehtima siis, kui need nõuded on Eesti õigusruumi üle võetud (eeldatavasti 2021. aasta sügisel).

Viimati uuendatud 05.07.2021