Kompleksloakohustusega käitised

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) on loa andja antud kirjalik tähtajatu dokument, mis annab õiguse kasutada käitist viisil, mis tagab tootmise võimalikult väikese mõju keskkonnale ning inimese tervisele (THSi § 7). Kompleksluba asendab üksikuid keskkonnalube - veeluba, jäätmeluba ja õhusaasteluba. Seejuures vaadeldakse mõju keskkonnale kompleksselt ning ühe näitaja paremaks muutmine ei tohi põhjustada teiste halvenemist, nt õhkuheite vähendamine ei tohi põhjustada jäätmetekke või vetteheite suurenemist.

Kompleksloa omamise kohustus on järgmistes tegevusvaldkondades:
1. energeetikatööstus
2. metallide tootmine ja töötlemine
3. mineraalsete materjalide töötlemine
4. keemiatööstus
5. jäätmekäitlus
6. tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine
7. toiduainetööstus, sealhulgas sööda tootmine
8. sea-, veise- ja linnukasvatus
9. pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil
10. vineeri ja puitkiudplaatide tootmine
11. grafiidi ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel
12. loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtt
13. puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine
14. punktides 1–13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumine
15. punktides 1–14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest pärineva heitvee iseseisvalt käitatav puhastamine, välja arvatud heitvee puhastamine ühiskanalisatsiooni reoveepuhastites

Käitiste tegevuseks on vaja taotleda kompleksluba juhul, kui tegevus kuulub olulise keskkonnamõjuga alltegevusvaldkonda ja selle maht ületab kindlaks määratud künnisvõimsused. Nende hulgas on ka selliseid tegevusvaldkondi, millele ei ole kehtestatud künnisvõimsust, st kompleksluba on vajalik sõltumata tegevus(tootmis-)mahust. Allategevusvaldkonnad ja nende künnisvõimsused on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Kompleksloa kohustusega käitiste tegevuse keskkonnaalase kontrolli läbi viimiseks on kehtestatud Kompleksloa kohustusega käitiste keskkonnaalase kontrolli üleriigiline kava. Kava alusel koostatakse korrapärase keskkonnaalase kontrolli programm.

Komplekslubade, nende taotlemise ning muutmise menetluste ja käitiste kontrolliaruannetega on võimalik tutvuda KOTKAS keskkonnalubade registris.

Kuni 2020. aastani koostatud käitiste kontrolliaruannetega on võimalik tutvuda meie vana kodulehe vahendusel.

Viimati uuendatud 20.09.2021