Romusõidukid

22. novembrist kuni 5. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära.

Sõiduki omanikule, kes annab sõiduki üle keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale väljastatakse  lammutustõend. Kuusakoski AS ja Eesti Autolammutuste Liidu MTÜ liikmed väljastavad liiklusregistrile elektroonse lammutustõendi, mille alusel kustutatakse kasutuselt kõrvaldatud sõiduk liiklusregistrist tasuta.

Liiklusregistrile esitatakse aastas sadu avaldusi mootorsõiduki kustutamiseks liiklusregistrist ilma lammutustõendita. Liiklusregistri mitteaktiivsesse ossa lisandub igal aastal 7000-10000 sõidukit!  Mitteaktiivses osas olevad sõidukid on üle 10 aasta vanad, ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust ning nende sõidukite kasutamine liikluses on tehniliselt võimatu. Euroopa Komisjon plaanib lisameetmete kehtestamist sõidukite ajutiseks või määramata ajaks kustutamise eest. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik peab otsustama,  kas ta plaanib tulevikus sõidukit veel kasutada või mitte.

Reageeri õigeaegselt!

 • Sõiduki omanike teadmatuse tõttu lammutatakse sõiduk ise, jäetakse lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajale.
 • Romusõiduki puhul on tegu ohtliku jäätmega, mis tuleb käidelda keskkonda säästaval viisil ja  keskkonnakaitseluba omava jäätmekäitleja poolt.
 • Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine on seadusega keelatud!
 • Romusõiduki üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma vastavat luba, on seadusega keelatud! Kui romusõiduk müüakse keskkonnakaitseluba mitteomavale isikule, kes selle metalli saamise eesmärgil „kuuri taga“ lammutab, siis on tegu ebaseadusliku lammutajaga. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris.
 • Kui omanik jääb liiklusregistris muutmata, säilib ka vastutus!
 • Pärast sõiduki müümist veendu, et on toimunud vajalikud muudatused ka liiklusregistris. Sõiduki müüjal on õigus ise maanteeametit teavitada sõiduki võõrandamisest, kui ostja seda teinud ei ole. Sõiduki võõrandamisest teatamine aitab vältida erinevaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk 5 tööpäeva jooksul enda nimele vormistada. Selle kohta saad rohkem infot transpordiameti lehelt!

Ole teadlik ohtudest

 • Romusõidukid, sisaldades vedelikke ja ohtlikke osi, kuuluvad ohtlike jäätmete hulka.
 • Illegaalses lammutuskojas (kuuri taga) toimub sageli lammutamine vedelikukindla pinnakatteta alal, puudub sademevee kogumisseade ja õlipüüdur, vanaõli ja muud vedelikud lastakse romusõidukist pinnasele, mis seab ohtu põhjavee ja inimese tervise.
 • Illegaalses lammutuskojas võib toimuda jäätmete tahtlik põletamine ning jäätmete vale hoiustamine võib põhjustada tulekahjusid.
 • Kliimaseadmetes oleva gaasi nõuetele mittevastav käitlemine võib põhjustada ohtu inimese tervisele
 • Tänavatel uinunud sõidukid hõivavad parkimisruumi, põhjustavad reostuseohtu ning takistavad liiklustöid ja lumekoristustöid.

Ära müü oma kasutuskõlbmatut sõidukit illegaalsele jäätmekäitlejale

 • Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis.
 • Müües kasutuskõlbmatu sõiduki illegaalsele lammutajale,  sõiduk võõrandatakse liiklusregistris omanikukannet muutmata. On suur tõenäosus, et jääd autoomanikuks ning pead tegelema ebameeldivate tagajärgedega nt sundkindlustuse võimalusega ning rikud jäätmeseaduse nõudeid.
 • Kui sa märkad illegaalset lammutuskoda, siis teavita sellest Keskkonnaametit (telefonil 1247).

Jäätmeseadusest tulenevad nõuded:

 • Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule;
 • Jäätmeid üleandev isik peab olema veendunud, et vastuvõtjal on keskkonnakaitseluba, mis annab õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks;
 • Jäätmevaldaja vastutus jäätmete käitlemise eest lõppeb ja läheb üle, kui uuel jäätmevaldajal on vastavate jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitseluba;
 • Kui jäätmevaldaja annab jäätmed üle jäätmete käitluseks selleks õigust mitteomavale isikule, vastutab jäätmete käitluse eest jäätmevaldaja;
 • Jäätmete üleandmine nende käitlemiseks õigust mitteomavale isikule on jäätmeseaduse alusel karistatav  (JäätS § 125);
 • Ilma nõutava lammutustõendita sõiduki registrist kustutamine ei ole lubatud;
 • Mootorsõidukid ja nende osad kuuluvad probleemtoodete alla. Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist;
 • Romusõidukite kogumiseks ja käitlemiseks on vajalik jäätmeluba, mille jäätmeseaduse § 76 lõike 1 alusel annab Keskkonnaamet. Romusõidukite kogumine jäätmeloata on keelatud!

Lahendus

Romusõiduk on ohtlik jääde ning seda tuleb käidelda vastavalt seaduses toodud nõuetele keskkonda säästval moel. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda.  Keskkonnaluba omav Keskkonnakaitseluba omav lammutuskoda tagab romusõiduki nõuetekohase käitlemise. Romusõidukitest on võimalik ringlussevõtta rehve, õlifiltreid, akusid, klaasi ja metalle ning romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. Keskkonnakaitseluba omav lammutuskoda võib suunata ka romusõidukitelt demonteeritud varuosi korduskasutusse, mis aitab kaasa keskkonnaressursi säilitamisele.

Lisainfot autoromude kampaania kohta saab:

Eesti Autolammutuste Liit MTÜ,  telefon 57877233
Kuusakoski AS, tasuta lühinumber 13660
 

Pane tähele, et romusõiduki üleandmisel on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

 • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
 • Üleandja isikut tõendav dokument
 • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
 • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

 • Keskkonnaameti, Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti tõendi alusel on võimalik kustutada hävinenud sõiduk või sõiduk, mida ei saa nõuetekohaselt lammutada.

 • Romukampaania raames koguti Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2018 aastal 250 romusõidukit, 2019. aastal 430 romusõidukit ja 2020. a kampaania käigus koguti 256 romusõidukit.

 • Anna oma romusõiduk üle jäätmeluba (keskkonnakaitseluba) omavale lammutuskojale, siis saad olla kindel, et sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ja sõiduki materjalid saavad uue elu.

Viimati uuendatud 16.11.2021