Avalda arvamust ajakohastatud üleujutusriskide maandamiskavade kohta

11.10.2021 | 10:57

Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid ajakohastatud üleujutusega seotud riskide maandamiskavade kohta. Aega ettepanekute tegemiseks on kuni aprilli alguseni.
    • Jaga

Alates 2011. aastast koostab Eesti üleujutusega seotud riskide hinnangut, ohu- ja riskikaarte ning maandamiskavasid ja uuendab neid iga kuue aasta tagant. 2019. aastal kinnitati 16 riskipiirkonda ja ajakohastati riskipiirkondade kohta koostatud kaardid.

Veeosakonna nõuniku Agne Aruväli sõnul näitavad üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid veetaseme tõenäolist tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi. „Järgmise sammuna ajakohastasime maandamiskavad, mis sisaldavad meetmeid üleujutuste esinemise mõju vähendamiseks inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Meetmete hulka kuuluvad näiteks üleujutusohuga arvestav planeerimine, üleujutusohu eest kaitsvad ehituslikud lahendused ja sademeveesüsteemide korrashoid ja arendamine,“ lausus Aruväli.

Maandamiskava eelnõude avalik väljapanek kestab kuni 6. aprillini 2022. Selle aja vältel on kõikidel võimalus dokumentidega tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel ning esitada oma ettepanekud veebivormi kaudu https://envir.ee//avalikvaljapanek või e-posti teel aadressile agne.aruvali@envir.ee.

Nimetatud dokumentide arutamiseks ja tutvustamiseks korraldatakse ka arutelusid. Ürituste toimumise info ja päevakava avaldatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel: https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/uleujutused

Esitatud kirjalikele ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kirjaga kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete ning avaliku väljapaneku arutelude tulemuste alusel dokumente täiendatakse.

Agnes Aaslaid

Avalike suhete osakonna nõunik