Erra jõe ja Kiviõli kraavi puhastustööde projekt otsib teostajat

11.10.2021 | 13:58

Tänasest saab osaleda Erra jõe ja Kiviõli kraavi jääkreostuse ohutustamise projekteerimis- ja ehitustööde riigihankel. Eemaldada tuleb ligi 23 500 m3 reostunud pinnast, mis on veekogudesse kogunenud Kiviõlis 1920-1980/ndatel tegutsenud põlevkiviõlitehase tõttu.
    • Jaga

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektijuhi Raimo Jaaksoo sõnul kavandatakse ühtekuuluvusfondi toetusega korrastada põlevkivitööstuse jääkreostusega rikutud Kiviõli kraavi 1,3 km ulatuses ja Erra jõe 2,7 km lõik, mis suubub Purtse jõkke. Tööde käigus tuleb Erra jõe sängist ja kallastelt eemaldada jääkreostus, kus põhja ladestunud pigi ulatub kohati lausa poole meetri sügavusele, reostus aga kohati isegi 1,4 m sügavusele. Hinnanguliselt tuleb puhastustööde käigus välja kaevata ligikaudu 23 500 m3 reostunud pinnast, millest üle ⅓ moodustab pigi,” selgitas Jaaksoo.

Keskkonnaministeeriumil on juba lõppjärgus analoogne projekt, mille raames on ohutustatud Purtse jõe valgala. 2018. aastal alguse saanud projektis on praeguseks tööd reostuspaikades lõpetatud. “Purtse projekt on andnud meile ainulaadse kogemuse voolava veekogu puhastamisega. See loob head eeldused ka Erra ja Kiviõli kraavi edukateks puhastustöödeks.

Kokkuvõtvalt tähendab see seda, et madalvee ajal eemaldatakse reostunud pinnas ja pigi. Pärast seda tasandatakse jõesängi nõlvad, teostatakse heakorratöid ning taastatakse looduslik ilme ja jõelised elupaigad,” kirjeldas ta Jaaksoo ning lisas, et Erra jõest väljakaevatud reostunud pinnas plaanitakse ladestada Viru Keemia Grupp poolkoksi prügilassse.

Projekti eeltöödena on teostatud mitmeid uuringuid, läbi on viidud keskkonnamõju hindamine ning koostatud on reostuse ohutuks tegemise eelprojekt. Erra jõe ohutustamise projekti lõpptähtaeg on 1. oktoober 2023.Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.

Samuti avaldatakse sel nädalal FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenuse hanketeade. Mõlema hanke, nii projekteerimis- ja ehitustööde kui ka omanikujärelevalve teenuse, pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. november 2021.

Erra jõe puhastööde esimene etapp viiakse ellu veevaldkonna integreeritud projekti LIFE IP Clean-EST raames. Esimese etapi tööde projekteerimis- ja ehitustööde leping on sõlmitud 2020. aasta septembris ning valminud on ehitusprojekt.

Sarnaselt Purtse jõe valgalale sai Erra jõe laiaulatuslikum reostamine alguse 1920-ndate aastate algusest, kui põlevkivitehaste puhastamata heitveed juhiti jõkke.Selline tegevus jätkus kogu Nõukogude Liidu eksisteerimise aja. See on põhjus, miks Erra jõe põhjasetted on reostunud põlevkiviõli tootmisjääkidega. Kallastel on ka suured tahkestunud bituumenilaadsete jääkide väljad ehk niinimetatud pigiväljad.

Joonis: Erra jõe puhastustööde etapid

Agnes Aaslaid

Avalike suhete osakonna nõunik