Veemajanduskomisjon

Vee kasutamise ja kaitse korraldamiseks ning integreerimiseks muude valdkondadega on keskkonnaminister moodustanud veemajanduskomisjoni.

Veemajanduskomisjoni põhiülesanded:

 1. vee kasutamise ja kaitse korraldamisega seotud ametiasutuste vee kasutamise ja kaitse korraldamise alane nõustamine valdkondade vahelise integratsiooni parandamiseks;
 2. veeseaduse § 48 lõike 5 punktis 1 nimetatud veemajanduskava koostamise ajagraafiku ja tööplaani, mis sisaldab avalikkuse kaasamise meetmeid, kohta arvamuse avaldamine;
 3. veeseaduse § 44 lõikes 1 nimetatud vesikonna tunnuste ja vesikonda mõjutava inimtegevuse ülevaate ning veekasutuse majandusanalüüsi kohta arvamuse avaldamine;
 4. veeseaduse § 48 lõike 5 punktis 2 nimetatud oluliste veemajandusprobleemide ülevaate kohta arvamuse avaldamine;
 5. veeseaduse § 43 lõikes 1 nimetatud veemajanduskava eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 6. veeseaduse § 46 lõikes 1 nimetatud meetmeprogrammi eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 7. veeseaduse § 112 lõikes 1 nimetatud üleujutusega seotud riskide maandamise kava eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 8. veeseaduse § 45 lõikes 1 nimetatud veemajanduskava täiendava kava eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 9. veeseaduse § 52 lõike 1 kohaselt meetmeprogrammi rakendamise korraldamine;
 10. veeseaduse § 52 lõikes 3 nimetatud meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava eelnõu kooskõlastamine;
 11. veeseaduse § 52 lõike 6 kohaselt meetmeprogrammi rakendamise ülevaate heakskiitmine;
 12. veemajanduskavade koostamisel ja rakendamisel ilmnenud probleemidele lahenduste väljapakkumine ja seisukohtade kujundamine;
 13. arvamuse avaldamine veevaldkonnaga seotud teadus- ja arendustegevuse suunamisel ja Keskkonnaministeeriumi nõustamine veevaldkonna terminoloogia ühtlustamisel ning uute terminite väljatöötamisel;
 14. veeseaduse § 53 lõikes 1 nimetatud vesikonna veeseireprogrammi kohta arvamuse avaldamine;
 15. veeseaduse § 61 lõikes 3 nimetatud pinnaveekogumite seisundiklasside ja territoriaalmere keemilise seisundi kohta arvamuse avaldamine;
 16. veeseaduse § 66 lõikes 7 nimetatud põhjaveekogumite seisundiklasside kohta arvamuse avaldamine;
 17. Ühinenud Rahvaste Hariduse-, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) rahvusvahelise hüdroloogiaprogrammi (IHP) Eesti rahvusliku komitee ülesannete täitmine, sealhulgas Eesti seisukohtade esindamine IHP teemadel ning vajadusel ka teistel veeteemadel; infovahetuse tagamine UNESCO IHP sekretariaadiga; koostöö edendamine teiste IHP rahvuslike komiteedega.

Viimati uuendatud 15.06.2021